Izgleda kao “milion dolara”: Ova ljepotica je kuma Jelene Karleuša FOTO

Iva­na Ku­krić go­di­na­ma va­ži za jed­nu od srpskih na­ju­spe­šni­jih ma­ne­ken­ki u svije­tu.

Jedna od manekenki u koju su nekada svi bili zaljubljeni, Iva­na Ku­krić, u mla­dos­ti je bi­la na­j­bo­lja dru­ga­ri­ca Je­le­ne Kar­leu­še, ko­joj je bi­la ku­ma na vje­n­ča­nju sa Bo­ja­nom Ka­ri­ćem u se­p­te­m­bru 2004. go­di­ne. Ona je i Je­le­ni­na kr­šte­na i vje­n­ča­na ku­ma. Njih dvije su odra­sle za­jed­no, o čemu su obe i pričale ranije, a nekada su bi­le su veoma blis­ke.

Ka­da se Kar­leu­ša vje­n­ča­va­la sa Bojanom Karićem, ona je bi­la nje­na ku­ma, ali ka­sni­je su nji­ho­vi od­no­si za­hla­d­nje­li. Ta­ko Iva­na ni­je bi­la po­zva­na na Je­le­ni­no dru­go vje­n­ča­nje, sa Du­škom To­ši­ćem.

Njih dvije se sada čak i ne prate na društvenim mrežama, a nijedna se nije izjasnila šta se konkretno u njihovom odnosu promijenilo. Ono što je evidentno jeste to da je Ivana Kukrić i dalje lijepa i njegovana kao i prije, i da joj godine ne mogu ništa.

 

Kukrićeva se porodila 2018. godine u Los Anđelesu i na svet donijela kćerku Hanu. Ivana svoj život drži u strogoj tajnosti, ali s vremena na vrijeme na Instagramu voli pratiocima da zagolica maštu.

Mo­de­li­n­gom je po­če­la da se ba­vi sa sa­mo 17 go­di­na. Du­gi niz godina ži­vi u Ame­ri­ci, na re­la­ci­ji Nju­jo­rk – Los Anđe­les.

Ra­di­la je za na­j­po­zna­ti­je modne krea­to­re i bre­n­do­ve, po­put “Ar­ma­ni­ja” i “Va­len­ti­na”, a po­ja­vlji­va­la se i u bro­j­nim ča­so­pi­si­ma. U re­kla­mi za po­zna­tu ma­r­ku ma­ska­ra “po­za­j­mlji­va­la” je oči po­pu­lar­noj ho­li­vu­d­skoj glu­mi­ci Ha­li Be­ri, piše Express.Ostavite komentar: