Dnevna doza humora: Prvi dan u školi

Dije­te oti­šlo pr­vi dan u ško­lu i, kad se vra­ti­lo, ma­ma ga pi­ta:

– Si­ne, ka­ko ti je bi­lo u ško­li?

– Bi­lo je stra­šno.

– Za­što?

– Pa uči­te­lj ni­šta ne zna, sve nas je pi­tao!

Ostavite komentar: