Dnevna doza humora: Ku­pio Mu­jo Fa­ti sat…

Ku­pio Mu­jo Fa­ti sat za go­di­šnji­cu bra­ka, pa joj ka­že:
– Dra­ga, ovaj sat je ori­gi­nal „do­l­če end ga­ba­na“, s njim se mo­žeš ku­pa­ti. Fa­ta će na to:
– Do­bro, a gdje se pu­šta to­pla vo­da?

 

Ostavite komentar: