NSRS: Razmotren nacrt izmjena Zakona o socijalnoj zaštiti

Narodna skupština Republike Srpske razmotrila je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, kojim se utvrđuje pravo na ličnu invalidninu kao novčanu pomoć licima sa invaliditetom koja nisu smještena u ustanovu socijalne zaštite ili u drugu ustanovu na teret budžetskih sredstava.

Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić rekao je u završnoj riječi da će resorno ministarstvo imenovati interesornu radnu grupu za lica sa invaliditetom koja će se baviti rješavanjem problema ove populacije.

Razlog za izmjenu Zakona o socijalnoj zaštiti sadržan u potrebi usklađivanja sa Zakonom o radu i sa Zakonom o poreskom sistemu Republike Srpske, navodi se u obrazloženju ovog nacrta zakona.

Zakonom o socijalnoj zaštiti propisana su prava na novčanu pomoć, dodatak za pomoć i njegu drugog lica, podrška u izjednačavanju mogućnosti djece i omladine sa smetnjama u razvoju, smještaj u ustanovu, zbrinjavanje u hraniteljsku porodicu, pravo na pomoć i njegu u kući, dnevno zbrinjavanje, jednokratnu novčanu pomoć i savjetovanje.

Ovim pravima obezbjeđuje se pomoć licima koja se nađu u stanju socijalne potrebe usljed različitih okolnosti poput nesposobnosti za rad i nedovoljnih primanja za izdržavanje, starosti, invaliditeta, neadekvatnih porodičnih prilika, navodi se u obrazloženju ovog nacrta zakona.

 

Izvor:(SRNA)

 

Ostavite komentar: