Vlada Srpske odobrila zaduženje od 25 miliona maraka

Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog odluke o četrdeset drugoj emisiji obveznica Republike Srpske javnom ponudom. Ovom odlukom planirano je da se emituje do 25.000 obveznica nominalne vrijednosti 1.000 KM, sa rokom dospijeća od pet godina i kamatnom stopom od 3,2% godišnje.

Namjena sredstava prikupljenih emisijom dugoročnih hartija od vrijednosti – obveznica jeste obezbjeđivanje sredstava, u skladu sa Budžetom Republike Srpske za 2020. godinu.

Premijer Republike Srpske Radovan Višković izjavio je danas da Srpska ima dovoljno prostora za zaduživanje jer je njen ukupan javni dug ispod granica propisanih zakonom.

“Možemo da uzimamo kredite. I Republika Srpska i BiH su najmanje zadužene u cijelom regionu”, rekao je Višković u Zvorniku, odgovarajući na pitanje novinara da li Srpska ima još prostora za zaduživanje.

Prema njegovim riječima, trenutno je aktuelna vrlo simptomatična situacija, jer neki nisu u poziciji da uplaćuju obaveze prema budžetu Republike Srpske, dok istovremeno Vlada Srpske za neke radnike uplaćuje plate, poreze i doprinose.

“Mnogi od Vlade Republike Srpske traže pomoć iz budžeta, a onda neki traže da se ne zadužujemo”, naveo je Višković.

On je naglasio da je i Međunarodni monetarni fond /MMF/, kao najveći kritičar zaduživanja, u prethodnom periodu promijenio svoj stav.

“MMF je pozvao sve vlade u okruženju, ne samo vlade Republike Srpske i Federacije BiH, i rekao – nemojte voditi računa o nekim barijerama i limitima, trebate ići na zaduženja, jer morate ubrizgati svjež kapital u tržište, što prije poboljšati bruto domaći proizvod i javnu potrošnju i time oporaviti privredu koja je pretrpjela ogromnu štetu u vrijeme pandemije virusa korona”, rekao je Višković.

Izvršenje budžeta 99 odsto

Vlada Republike Srpske razmatrala je Konsolidovani izvještaj o izvršenju Budžeta Republike Srpske za period 01.01 – 31.03.2020. godine, prema kojem su prihodi i primici planirani budžetom ostvareni u iznosu od 847,1 milion KM, što predstavlja 99% u odnosu na Budžet za prva tri mjeseca 2020. godine.

Rashodi i izdaci planirani budžetom iskazani su u iznosu od 781,6 miliona KM, što predstavlja 91% u odnosu na Budžet za prva tri mjeseca 2020. godine.

Ino-dug je u prvom kvartalu 2020. godine redovno servisiran i za te potrebe izdvojeno je 45,5 miliona KM. Nastavljena je kontinuirana amortizacija unutrašnjeg duga i iz redovnih budžetskih sredstava izdvojeno je 69,8 miliona KM.

Vlada osigurala 150.000 maraka za obnovu kuće Branka Ćopića u Hašanima

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o finansiranju Projekta revitalizacije rodnog mjesta Branka Ćopića u Hašanima.

U skladu sa strateškim ciljevima u oblasti kulture i kulturnom politikom za period od 2017. do 2022. godine, Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske izdvojiće 150.000,00 KM za projekat revitalizacije rodnog mjesta Branka Ćopića.

Radi se o izvođenju druge faze projekta obnove i izgradnje rodne kuće Branka Ćopića u Hašanima čija je realizacija započela 2019. godine. Sredstva će biti utrošena na završetak zanatsko-građevinskih radova na samom objektu, kao i na vanjsko uređenje. Takođe, objekat će biti obogaćen raznim edukativnim i kreativnim sadržajima koji će našim učenicima približiti velikog pisca i njegovo stvaralaštvo.

Za realizaciju projekta zadužuju se Ministarstvo prosvjete i kulture i Ministarstvo za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo.

 

 

 

 

Ostavite komentar: