Vlada Federacije BiH donijela odluku: Opštinama i gradovima 30 miliona KM pomoći

Vlada Federacije BiH donijela je odluku o dodjeli 30 miliona KM finansijske pomoći budžetima gradova i opštinama u sanaciji posljedica usljed proglašene pandemije virusa korona i za sufinansiranje projekata, zahtjeva i inicijativa.

Odlukom je podržano 80 opština i gradova u FBiH kojima je obezbijeđena jednokratna finansijska pomoć budžetima od po 125.000 KM, te sredstva za kapitalne projekte koja su dodijeljena po javnom pozivu, saopšteno je iz federalne Vlade.

Korisnici sredstava dužni su da izvještaje o njihovom utrošku dostave federalnom Ministarstvu finansija najkasnije do 30. juna iduće godine.

Na sjednici koja je održana danas u Mostaru Vlada FBiH utvrdila je i Parlamentu FBiH na usvajanje po hitnom postupku uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Kao razlog za izmjene i dopune navedena je i Odluka Ustavnog suda BiH, te su preduzete mjere i aktivnosti s ciljem harmonizacije odredaba ovog sa odredbama Porodičnog zakona u odnosu na prava i obaveze vanbračnih partnera.

Jednom od izmjena i dopuna izjednačavaju se policijski službenici na nivou BiH i Federacije prilikom obračuna penzija, a pripadnici Oružanih snaga BiH dovedeni su u ravnopravan položaj sa ostalim osiguranicima tako da im lični bodovi za svaku godinu posebnog staža, umjesto 0,5, po novom iznose 1,00 za priznatu punu godinu ostvarenog posebnog staža.

Dopunjena je odredba prema kojoj se sada članom porodice umrlog osiguranika smatra i vanbračni partner koji je svoj status utvrdio u sudskom postupku.

Novina u Zakonu je i mogućnost vanrednog usklađivanja penzija, izuzev najviše, sve dok najniži iznos penzije ne dostigne petinu iznosa najviše penzije ostvarene po zakonu, ali pod uslovom da je stopa rasta realnog bruto domaćeg proizvoda u prethodnoj godini veća od tri odsto i ako budžet FBiH nema akumulirani deficit, a najviše do stope rasta BDP-a u prethodnoj godini.

Jedno od novopredloženih rješenja jeste i da se korisniku penzije isplata obustavlja za period trajanja osiguranja, a najduže do navršenja 40 godina staža osiguranja, odnosno 65 godina života. Dosadašnje rješenje predviđalo je obustavu isplate do 65 godina života, odnosno 40 godina penzijskog staža, ako osiguranik zasnuje radni odnos ili započne da obavlja djelatnost.

Vlada FBiH utvrdila je i u redovnu parlamentarnu proceduru uputila Nacrt zakona o rudarstvu FBiH. Ovaj zakon uređuje pravni status rudnog blaga, odnosno mineralnih sirovina, način i uslove njihovog upravljanja, zaštitu, izvođenje rudarskih radova, mjere zaštite na radu, obustava izvođenja i trajni prekid rudarskih radova, tehničku dokumentaciju i projektovanje.

Ostavite komentar: