Vidovićeva o platama u javnom sektoru: Predviđeno povećanje od tri do pet odsto

Ministar finansija Republike Srpske Zora Vidović rekla je da je setom prijedloga zakona o povećanju plata zaposlenih u javnom sektoru Srpske predviđeno povećanje plata od tri do pet odsto.

Obrazlažući u Narodnoj skupštini Republike Srpske prijedlog seta ovih zakona, Vidovićeva je rekla da je isti princip kod povećanja plata u svim prijedlozima ovih zakona.

“Obračunava se bruto plata, rast neto plate je pet odsto do 1.000 KM, a tri odsto preko tog iznosa”, pojasnila je Vidovićeva.

Vidovićeva je rekla da je za sprovođenje prijedloga zakona za povećanje plata zaposlenih u javnim ustanovama u oblasti zdravstva potrebno obezbijediti 17 miliona KM na godišnjem nivou.

Ona je navela da je za sprovođenje prijedloga zakona o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u javnim službama Republike Srpske potrebno obezbijediti dodatna sredstva u iznosu od 2,1 milion KM.

Prema njenim riječima, za sprovođenje prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o platama zaposlenih u oblasti visokog obrazovanja i studentskog standarda potrebno je obezbijediti dodatna tri miliona KM.

Vidovićeva je rekla da je za sprovođenje prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o platama zaposlenih u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima potrebno obezbijediti 14,8 miliona KM.

Ona je navela da je za sprovođenje prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o platama zaposlenih u oblasti kulture potrebno obezbijediti dodatnih 600.000 KM, dok je za sprovođenje prijedloga zakona o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u organima uprave Republike Srpske potrebno obezbijediti 4,2 miliona KM.

Vidovićeva je rekla da je za sprovođenje prijedloga zakona o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske potrebno obezbijediti 12,2 miliona KM, dok je za sprovođenje prijedloga zakona o izmjenama Zakona o o platama zaposlenih u institucijama pravosuđa potrebno obezbijediti 2,1 milion KM.

Kada je riječ o prijedlogu zakona o izmjenama i dopuni Zakona o platama i naknadama sudija i tužilaca u Republici Srpskoj, Vidovićeva je rekla da ove kategorije primaju plate po posebnom zakonu, tako da se u ovom zakonu mijenja samo prelazak sa neta na bruto platu.

Razmotren Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o radu

Narodna skupština Republike Srpske razmotrila je po hitnom postupku Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu koji je dio seta zakona usmjerenih na povećanje plata zaposlenih u Republici Srpskoj.

Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Duško Milunović rekao je da je, imajući u vidu da se izmjenama Zakona o doprinosima i Zakona o porezu na dohodak uvodi novi način obračuna plate, to jest prelazak na bruto platu, bilo neophodno pristupiti izmjenama Zakona o radu u poglavlju koje definiše plate, naknade i druga primanja.

“Predloženi zakon je dio seta mjera za povećanje plata zaposlenih u Republici Srpskoj, budući da se predloženim izmjenama drugih zakona Republika Srpska odriče dijela doprinosa, čime će se plate zaposlenih uvećati za određeni iznos”, rekao je Milunović obrazlažući Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu.

On je naglasio da će predložene izmjene i dopune zakona u Republici Srpskoj dovesti do povećanja ličnih primanja radnika, što je mjera od opšteg interesa za Republiku Srpsku.

“Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu jasno su definisane osnovna, neto i bruto plata. Definisana je i najniža plata na jasan način. Predviđene su i sankcije za neisplaćivanje plata”, rekao je Milunović.

Razmotren Prijedlog izmjena zakona o doprinosima

Narodna skupština Republike Srpske razmotrila je po hitnom postupku Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima kojim se smanjuje zbirna stopa doprinosa, te postiže poresko rasterećenje rada.

Ministar finansija Republike Srpske Zora Vidović je obrazlažući u Narodnoj skupštini ovu tačku dnevnog reda rekla da je predloženo smanjenje zbirne stope doprinosa sa dosadašnje stope od 32,8 odsto na 31 odsto, s tim da se smanjuje samo stopa doprinosa za zdravstveno osiguranje sa dosadašnjih 12 odsto na 10,2 odsto.

Ona je dodala da se, zbog promjene modela obračuna plata i osnovice poreza na dohodak, smanjenja stope poreza na dohodak i izmjena Zakona o radu koje se odnose na obavezno ugovaranje bruto plate i zadržavanje postojeće bruto plate, kao i definiciju bruto plate, smanjenje doprinosa direktno usmjerava u povećanje pojedinačnih plata zaposlenih u Srpskoj.

“Primjena predloženog zakona dovešće do gubitka prihoda od doprinosa u iznosu od oko 80 miliona KM. Istovremenom izmjenom Zakona o porezu na dohodak doći će do povećanja ukupnog iznosa prihoda od poreza na dohodak u iznosu od oko 34,5 miliona KM na godišnjem nivou”, rekla je Vidovićeva.

Podsjećajući da se predmetno umanjenje odnosi isključivo na doprinos za zdravstveno osiguranje, Vidovićeva je rekla da se taj iznos gubitka planira kompenzovati povećanjem transfera Fondu zdravstvenog osiguranja iz budžeta Srpske, tako da će se gubitak prebaciti na republički budžet.

“Navedene promjene, zajedno sa povećanjem osnovnog ličnog odbitka, kao poreske olakšice, dovešće do povećanja ličnog primanja svakog zaposlenog u Srpskoj, uz zadržavanje iznosa bruto plata. Ukupan iznos koji se iz budžeta Republike Srpske usmjerava u rast plata je oko 54 miliona KM na godišnjem nivou“, kaže Vidovićeva.

Ona je konstatovala da je predloženi zakon jako dobar u smislu da poslodavci kroz rasterećenje rada dobiju prostor da povećaju plate radnika i da se zaposleni zadrže u Srpskoj.

Vidovićeva je rekla da zdravstvo treba da uđe u trezorski sistem, kao što je urađeno sa penzijama.

Ona je najavila da će od 1. januara 2022. godine 20 domova zdravlja ući u taj sistem jer su izmirene sve njihove obaveze iz budžeta.

“Od 1. januara 2023. obezbijedićemo da svi ostali domovi zdravlja uđu u trezorski sistem i izmiriti sve njihove obaveze, iako će im Fond zdravstva i dalje doznačivati sredstva koja im pripadaju. Kada se završi prelazak primarne zdravstvene zaštite, druga faza je prelazak bolnica na trezor Srpske, a posljednji će na tom planu biti Univerzitetski klinički centar, kada se steknu uslovi“, rekla je Vidovićeva.

Razmotren Prijedlog izmjena i dopuna zakona o porezu na dohodak

Narodna skupština Republike Srpske razmotrila je po hitnom postupku prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak, kojim se podstiče rast plata u privredi Srpske.

Ministar finansija Republike Srpske Zora Vidović rekla je da se ovim zakonom mijenja odredba kojom se uređuje visina stope po kojoj se plaća porez na dohodak.

“U skladu sa predloženim rješenjima, porez na dohodak od ličnih primanja plaća se po stopi od osam odsto, porez na prihod od samostalne djelatnosti po stopi od 10 odsto, porez na dohodak od autorskih prava, prava srodnih autorskom pravu i pravu industrijske svojine, kapitala, kapitalnih dobitaka i ostalog dohotka po stopi od 13 odsto“, istakla je Vidovićeva.

Sa ciljem povećanja primanja zaposlenih, poreskom obvezniku poreza na lična primanja povećan je iznos odbitka od poreske osnovice, po osnovu ličnog odbitaka sa 8.400 KM na 12.000 KM na godišnjem nivou, navodi se u obrazloženju prijedloga ovog zakona.

Ostavite komentar: