U Istočnom Sarajevu održana 42. sjednica Vlade Republike Srpske

Vlada Republike Srpske donijela je danas, na 42. sjednici, održanoj u Istočnom Sarajevu, Odluku o davanju saglasnosti Ministarstvu privrede i preduzetništva na Plan utroška sredstava, za period 01.01-31.12.2019. godine, u iznosu od 1.400.000,00 KM.

Sredstva iz ove odluke koriste se za dodjelu podsticajnih sredstava za male investicione projekte čiji je predmet nabavka savremenih tehnologija i opreme i koje realizuju privredni subjekti iz sljedećih sektora u privredi: industrija tekstila; odjeće i obuće; industrijska prerada drveta (prerada drveta i proizvoda od drveta i proizvodnja namještaja); metalna i elektro industrija; industrija gume i plastike, papirna i grafička industrija; industrija građevinskih proizvoda, odnosno proizvodnja ostalih proizvod od nemetalnih minerala. Za realizaciju ove odluke zadužuju se Ministarstvo privrede i preduzetništva i Ministarstvo finansija.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javno‐privatnom partnerstvu u Republici Srpskoj.

Razlozi za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama sadržani su u potrebi nastavka procesa otklanjanja administrativno‐tehničkih barijera i stvaranja povoljnijeg poslovnog ambijenta za privlačenje investicija kojima bi se realizovali kapitalni projekti za zadovoljenje javnih potreba.

Ovim zakonom, kao novina, uvedeno je da u postupku izbora privatnog partnera mogu učestvovati i fizička lica, za razliku od dosadašnjeg rješenja u skladu sa kojim su to mogla isključivo pravna lica.

Pojam kompetitivnog dijaloga propisan je kao postupak izbora privatnog partnera u kojem svako zainteresovano pravno ili fizičko lice može zatražiti da učestvuje u postupku. Javni partner sa učesnicima pozvanim u ovaj postupak vodi dijalog, s ciljem razvijanja jednog ili više odgovarajućih rješenja koja mogu ispuniti njegove zahtjeve, i na osnovu kojih su izabrani ponuđači pozvani da podnesu ponude.

Proširen je krug lica koja mogu biti javni i privatni partner, te je propisano da u postupku izbora privatnog partnera mogu učestvovati domaća i strana, fizička i pravna lica. Predlaganjem ovakvih rješenja prevaziđena su ograničenja koja su bila propisana Zakonom koji je na snazi.

Izmijenjen je i predmet javno‐privatnog partnerstva, tako da je u skladu sa predloženim rješenjem to izgradnja ili rekonstrukcija, uz korišćenje, održavanje ili upravljanje javne infrastrukture u svrhu pružanja javnih usluga. Javno‐privatno partnerstvo se može realizovati u svim oblastima u kojima javni partner pruža usluge ili su u okviru nadležnosti javnog partnera. Na ovaj način javnom partneru je omogućeno da putem javno‐privatnog partnerstva može da realizuje projekte u svim onim oblastima za koje postoji njegov interes.

Ovim nacrtom ubrzan je postupak odobravanja projekta i smanjen broj faza potrebnih za realizaciju projekta putem javno‐privatnog partnerstva, te je propisano da se postupak pokretanja projekta i postupak izbora privatnog partnera uređuje podzakonskim aktom.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o obezbjeđenju kapaciteta za potrebe Studentskog centra u Lukavici, Istočno Novo Sarajevo.

Zaključkom Vlada zadužuju se Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo i Studentski centar u Lukavici da preduzmu sve neophodne aktivnosti na kupovini i rekonstrukciji stambeno-poslovne zgrade u Lukavici, Istočno Novo Sarajevo.

Sredstva za realizaciju ovog zaključka, u iznosu od 6.000.000,00 KM sa PDV-om, obezbijeđena su u Budžetu Republike Srpske u određenoj dinamici.

Takođe, zadužuju se Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo i Ministarstvo finansija da obezbjede neophodna sredstva za opremanje objekta u iznosu od 1.500.000,00 KM.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o preusmjeravanju neraspoređenih sredstava iz Akcionog plana zapošljavanja u Republici Srpskoj za 2019. godinu.

S ciljem potpune realizacije Akcionog plana zapošljavanja u Republici Srpskoj za 2019. godinu, neraspoređena sredstva u ukupnom iznosu od 852.683,02 KM, i to neraspoređena sredstva iz „Programa finansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja djece poginulih boraca Vojske Republike Srpske, demobilisanih boraca i ratnih vojnih invalida VRS »Zajedno do posla«“ u iznosu od 281.000,00 KM, neraspoređena sredstva iz „Programa podrške zapošljavanju mladih sa VSS u statusu pripravnika“ u iznosu od 191.183,02 KM, neraspoređena sredstva iz “Programa obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije“ u iznosu od 4.500,00 KM i sredstva iz „Programa zapošljavanja i samozapošljavanja ciljnih kategorija u privredi“ u iznosu od 376.000,00 KM, što ukupno iznosi 852.683,02 KM, preusmjeravaju se na finansiranje „Programa podsticanja razvoja preduzetništva kod mladih starosti do 35 godina – startap (start-up) Srpska“.

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite i JU „Zavod za zapošljavanje Republike Srpske“.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o projektu izgradnje Naučno-tehnološkog grada u Republici Srpskoj.

Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo je izradilo elaborat o izgradnji Naučno-tehnološkog grada u Republici Srpskoj, koji treba privući kreativne i talentovane pojedince koji oblikuju društvo znanja kao ključni faktor razvoja Republike Srpske i na taj način podstaći privredni razvoj zasnovan na znanju, saradnju naučnoistraživačke zajednice sa privredom, stvaranje povoljnih uslova za razvoj inovativnih kompanija u inspirativnoj i produktivnoj preduzetničkoj zajednici, te privući međunarodne kompanije.

Naučno-tehnološki grad je zamišljen kao organizacija institucionalno povezana sa Univerzitetom u Banjoj Luci i fokusirana na podršku novom preduzetništvu, postojećim biznisima i inudustriji u oblasti tehnologija, s fokusom na informacione tehnologije.

Zaključkom Vlade, ovlašćuje se Ministar za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo da preduzme sve mjere i radnje u procesu pregovora sa potencijalnim kreditorima i/ili donatorima.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog strategije za borbu protiv sajber kriminaliteta u Republici Srpskoj od 2020 do 2024. godine.

Vlada Republike Srpske, strateškim pristupom, uz saradnju sa relevantnim subjektima na unutrašnjem i međunarodnom nivou, unapređuje vlastite kapacitete i potencijale za efikasnu borbu protiv sajber kriminaliteta. Pored postojećeg zakonodavnog i institucionalnog okvira za suprotstavljanje sajber kriminalitetu stanje u ovoj oblasti će se značajno unaprijediti donošenjem strateškog dokumenta.

Strategija za borbu protiv sajber kriminaliteta u Republici Srpskoj sadrži ciljeve i zadatke koje moraju ostvariti sve relevantne institucije u Republici Srpskoj, pravac u kome će dalje raditi institucije, jasnu viziju koja se želi postići, a ujedno predstavlja i idejnu konstrukciju koja bi trebalo da omogući razvijanje detaljnih planova za svaku oblast sajber kriminaliteta.

Cilj Strategije je da se spriječi da Republika Srpska postane pogodno mjesto za izvršioce krivičnih djela iz oblasti sajber kriminaliteta, kao i postizanje proaktivne prevencije i efikasnog odgovora na izazov koji postavlja sajber kriminalitet.Ostavite komentar: