Parlament Srpske usvojio novi Poslovnik o radu

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je Poslovnik o radu čiji je cilj povećanje efikasnosti i unapređenje rada parlamenta, otklanjanje uočenih nedostataka u važećem Poslovniku, uz kontinuirano čuvanje digniteta najviše republičke zakonodavne institucije.


Novi poslovnik u potpunosti uređuje unutrašnju organizaciju i način rada Narodne skupštine, prava i dužnosti narodnih poslanika, odnose saradnje sa najvišim organima Srpske i druga pitanja od značaja za rad i ostvarivanje zadataka Skupštine.

Od 59 prisutnih poslanika, za usvajanje novog Poslovnika glasalo je 49, protiv je bilo devet poslanika, dok nije bilo uzdržanih.

Skupština je usvojila Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o šumama čiji je cilj preciznije definisanje imovine javnog preduzeća “Šume Srpske”, definisanje načina čuvanja šumskih drvnih sortimenata oduzetih u inspekcijskom nadzoru i proširenje mogućih poslovnih i organizacionih oblika izvođača radova u šumarstvu.

Poslanici su usvojili Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama kojim se uređuju ova oblast i namjena sredstava prikupljenih od koncesione naknade.

Usvojen je i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom koji se donosi da bi se precizirala i naglasila uloga jedinica lokalne samouprave u sistemu upravljanja otpadom, te da se urede dužnosti tih jedinica za pitanja razvoja sistema odvojenog sakupljanja otpada i uređivanja načina sakupljanja svih vrsta otpada.

Poslanici su usvojili Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine kojim će biti omogućeno uspostavljanje efikasnijeg sistema zaštite životne sredine na teritoriji Republike Srpske.

Skupština je usvojila Nacrt zakona o faktoringu i Nacrt zakona o upravnoj inspekciji.

Usvojen je i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Republike Srpske koji, umjesto dugotrajnog zatvora, predviđa kaznu doživotnog zatvora za krivična djela poput teškog ubistva.

Skupština je u danu za glasanje usvojila i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, te konsolidovani izvještaj o izvršenju budžeta Srpske za prošlu godinu.

Usvojeni su izvještaj Komisije za koncesije Republike Srpske o radu i finansijski izvještaj za 2019. godinu, izvještaj o radu i izvršenju rebalansa finansijskog plana – budžeta Fonda solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu za prošlu godinu i godišnji izvještaj ombudsmana za djecu za 2019. godinu.

Skupština je k znanju primila godišnji izvještaj o rezultatima aktivnosti institucije Ombudsmana za ljudska prava BiH za 2019. godinu i specijalni izvještaj te institucije o pravu na slobodu mirnog okupljanja.

Poslanici su usvojili informaciju o obavezama koje za BiH i Republiku Srpsku proističu iz procesa pridruživanja EU sa pregledom mjera i aktivnosti realizovanih tokom 2019. godine, te o ostvarenim rezultatima u približavanju propisa Srpske propisima EU.

Nakon glasanja o apsolviranim tačkama dnevnog reda, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović zaključio je rad 10. redovne sjednice.

Ostavite komentar: