Oštar potez Tegeltije: Krivična prijava protiv zaposlenih ili povezanih sa OBA

Milan Tegeltija, predsjednik VSTS, podnio je danas krivičnu prijavu protiv NN lica zaposlenih ili povezanih sa OBA BiH zbog krivičnog djela Napad na ustavni poredak.

“Dana 26.11.2020. godine objavljen je montirani audio sadržaj koji je posljedica kontinuiranog, sistemskog i dugogodišnjeg nezakonitog praćenja, snimanja, prisluškivanja te montiranja sadržaja protiv predsjednika Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH, od strane obavještajno bezbjednosne službe BiH (OBA BiH) ili nekih njenih dijelova i lica povezanih sa ovom agencijom, koji se koristi sa ciljem da se svrgne predsjednik krovnog pravosudnog regulatornog tijela Bosne i Hercegovine, Visoki sudski i tužilački savjet Bosne i Hercegovine”, piše u krivičnoj prijavi koju je podnio Tegeltija.

U daljem obrazloženju se navodi da je navedena montaža nastala kao rezultat dugogodišnjih nezakonitih aktivnosti (kako je naprijed navedeno) protiv predsjednika VSTS BiH od strane Obavještajno bezbjednosne službe (OBA BiH) ili lica zaposlenih ili povezanih sa ovom Agencijom koje imaju za cilj da se prikaže da predsjednik VSTS  BiH postupa na nezakonit način kako bi se stvorili uslovi za njegovu smjenu.

“Naime cilj ovih nezakonitih aktivnosti je stvaranje osuđujućeg javnog mišljenja koje će prinuditi VSTS BiH kao instituciju na institucionalnu reakciju u cilju smirivanja takvog osuđujućeg javnog mišljenja jednog dijela javnosti, prihvatanjem postupanja i pokretanjem procedura na osnovu predmeta nastalih izvršenjem  teških krivičnih djela koje se vrši više godina u kontinuitetu, te prihvatanjem tog postupanja kao gotove činjenice i uzimanjem rezultata tih nezakonitih aktivnosti (montaža i sl.) kao autentičnih činjenica podobnih za uvođenje u proceduru i razmatranje,  kako bi se na taj način prouzrokovala njegova smjena sa pozicije predsjednika VSTS BiH i na taj način otpočeo proces uvođenja potpune  političko-obavještajne i paraobavještajne  kontrole pravosudnog sistema BIH, te na taj način izvršio napad na ustavno-pravni poredak Bosne i Hercegovine i Ustavom predviđenu podjelu vlasti”, stoji u obrazloženju prijave.

Dodaje se da su u ovo krivično djelo uključena i lica koja su zaposlena ili su u vezi sa Obavještajno bezbjednosno službom BiH (u daljem tekstu OBA BiH) a raspoređena su kako u samoj OBA BiH tako i po pravosudnim i drugim institucijama, medijima itd ( koja mogu biti kako nosioci pravosudnih  ili drugih funkcija  tako i državni službenici ili zaposlenici tzv. obavještajni saradnici), čiji zadatak se kreće od nezakonite neposredne obavještajne  opservacije, nadzora i prismotre te izvještavanja, do postavljanja jednokratnih ili višekratnih uređaja za audio-vizuelno osmatranje i snimanja, pa sve do radnji i postupaka usmjerenih na ozakonjivanje nezakonitih obavještajnih aktivnosti i sadržaja.

“Ozakonjivanje se provodi kroz formalno prihvatanje takvih nezakonitih obavještajnih aktivnosti i njihovih rezultata, koja predstavljaju očigledna teško  krivična djela te se predmetima nastalim tim krivičnim djelom pokušava dati značaj podobnosti za formalno razmatranje VSTS BiH i u konačnici  uvođenje takvih nezakonitih i neautentičnih sadržaja u formalnu proceduru, kao podobnih dokaza protiv predsjednika VSTS BiH”, navodi se u prijavi.

Ističe se da pravosudni sistem garantuje zaštitu ljudskih prava u skladu sa Ustavom i međunarodnim standardima zaštite ljudskih prava.

“Ovim aktivnostima želi se postići da se, putem nezakonitih obavještajnih aktivnosti pravosuđe podvede pod kontrolu obavještajne-paraobavještajne službe, koje očigledno koriste državne resurse i razgranatu mrežu obavještajnih saradnika za različite nezakonite radnje i postupke.

Podjela vlasti na izvršnu, zakonodavnu i sudsku odnosi se i na zabranu međusobnog uticaja jedne vlasti na drugu. Međutim u konkretnom slučaju dešava se upravo suprotno, odnosno lica zaposlena ili povezana sa Obavještajno-bezbjednosnom agencijom Bosne i Hercegovine  na ovaj način preduzimaju radnje na svrgavanju predsjednika VSTS BiH kao početnu kariku u preuzimanju političko-obavještajne kontrole nad pravosudnim sistemom u cjelini. Na ovaj način onemogućava se predsjednik VSTS BiH  te VSTS BiH da vrši svoju  funkciju predviđenu Zakonom na siguran, zakonit i nezavisan način, napada se na ustavno-pravni poredak  koji predviđa nezavisnost pravosuđa i podjelu  vlasti. Sa ovakvim radnjama i postupanjima istovremeno se ugrožava sigurnost te fizički, lični i profesionalni integritet predsjednika VSTS BiH”, navedeno je u obrazloženju prijave.

Ostavite komentar: