Održana druga sjednica Vlade Republike Srpske

03.01.2019. | 16:41

Vlada Republike Srpske donijela je danas, na drugoj sjednici, održanoj u Banjaluci, Odluku o usvajanju Elektroenergetskog bilansa Republike Srpske za 2019. godinu.

Elektroenergetski bilans Republike Srpske se bazira na tehničkim normama i utvrđenim tehničkim kriterijumima za planiranje proizvodnje i potrošnje električne energije i stabilnog rada elektroenergetskog sistema. Raspoloživost proizvodnih objekata, njihova pogonska spremnost, stanje na tržištu električne energije i hidrološka situacija su osnovni elementi koji će uticati na ostvarenje Elektroenergetskog bilansa.

Ukupno planirana proizvodnja električne energije za 2019. godinu iznosi 7.747,71 GWh.

Planirana proizvodnja električne energije u termoelektranama za 2019. godinu iznosi 5.063 GWh, u hidroelektranama 2.297,45 GWh i u malim elektranama 387,19 GWh.

Za planiranu proizvodnju električne energije u termoelektranama potrebna je proizvodnja uglja u iznosu od 6.706.750 tona. Takođe, planirana je i proizvodnja uglja za komercijalnu prodaju u iznosu od 412.000 tona.

Elektroenergetskim bilansom za 2019. godinu, uz zadovoljenje potreba za električnom energijom svih potrošača, planiran je bilansni višak u količini od 3.566,35 GWh električne energije, (od čega je planirani bilansni višak Mješovitog Holdinga „Elektroprivreda Republike Srpske“ 1.541,35 GWh). Iz Elektroenergetskog bilansa za 2019. godinu vidi se da će elektroenergetski subjekti iz Republike Srpske u potpunosti obezbijediti uredno snabdijevanje svih potrošača električne energije u Republici Srpskoj, ali i ostvariti značajan bilansni višak.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o o aktivnostima Republike Srpske u oblastima regionalne i institucionalne saradnje za 2018. godinu.

U izvještajnom periodu koji obuhvata ova informacija obuhvaćene su aktivnosti Republike Srpske vezane za multilateralnu i bilateralnu saradnju BiH, aktivnosti vezane za međunarodnu saradnju (u kojem su navedene aktivnosti u okviru članstva Republike Srpske, odnosno republičkih organa uprave u regionalnim asocijacijama) i aktivnosti predstavništava Republike Srpske u inostranstvu.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o davanju saglasnosti na Pravilnik o koncesionim naknadama i garancijama u oblasti trgovine, turizma i ugostiteljstva.

Ovim pravilnikom propisuju se kriterijumi za određivanje visine koncesione naknade za predmete koncesije u oblasti trgovine, turizma i ugostiteljstva, visina koncesione naknade, vrste i visina garancija, kao i kriterijumi za određivanje visine garancija.

Kriterijum za određivanje koncesione naknade za ustupljeno pravo u oblasti trgovine, turizma i ugostiteljstva je visina planirane investicije, iskazane u studiji ekonomske opravdanosti za predmetnu koncesiju ili u inicijativi za pokretanje postupka za dodjelu koncesije.

Koncesiona naknada za ustupljeno pravo u oblasti trgovine, turizma i ugostiteljstva utvrđuje se procentualno od vrijednosti planirane investicije koncesionara u rasponu od 0,5% do 5% kako slijedi: za investicije do 10.000.000 KM je 5%, za investicije vrijednosti veće od 10.000.000 KM do 50.000.000 KM je 3%, za investicije vrijednosti veće od 50.000.000 KM do 100.000.000 KM je 1% i za investicije veće od 100.000.000 KM je 0,5%.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o davanju saglasnosti Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite na Plan utroška sredstava za period 01.01 – 31.12.2018.godine, na poziciji Tekući grantovi udruženjima od javnog interesa, u iznosu od 152.983,92 KM.

Sredstva iz Odluke raspoređuju se na sledeći način: Savez distrofičara Republike Srpske, Banja Luka – 6.942,15 KM, Savez gluvih i nagluvih Republike Srpske, Banja Luka – 11.939,73 KM, Savez slijepih Republike Srpske, Banja Luka – 12.979,43 KM, Savez paraplegičara, oboljelih od dječije paralize i ostalih tjelesnih invalida Republike Srpske – 12.979,43 KM, Savez udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima Republike Srpske, Banja Luka – 12.979,43 KM, Savez društava dobrovoljnih davalaca krvi Republike Srpske, Trebinje – 10.275,73 KM, Savez za rijetke bolesti Banja Luka – 11.942,28 KM, Udruženje za pomoć licima sa autizmom „Djeca svjetlost“ Banja Luka -11.942,28 KM i „Iskra“ sigurna kuća – 61.003,46 KM.

Vlada Republike Srpske donijela je Zaključak u kojem se navodi da na dan 14.01.2019. godine u Republici Srpskoj neće raditi: republički organi i organizacije, organi jedinica lokalne samouprave, javna preduzeća, ustanove i drugi koji Novu godinu obilježavaju po julijanskom kalendaru.

Rukovodioci navedenih organa su obavezni da u toku kalendarske godine organizuju rad zbog ostvarivanja punog godišnjeg fonda radnih dana.