Održana 6. sjednica Vlade Republike Srpske

Vlada Republike Srpske utvrdila je danas, na 6. sjednici, u Banjaluci, Nacrt zakona o likvidacionom postupku. Ovim zakonom se uređuje likvidacioni postupak koji se sprovodi nad pravnim licima pred nadležnim sudovima u Republici Srpskoj.

Zakon o likvidacionom postupku u primjeni je od 2002. godine, nije mijenjan, niti dopunjavan od dana donošenja. Ministarstvo pravde Republike Srpske, kao ovlašteni obrađivač ovog zakona, primilo je Inicijativu Privredne komore Republike Srpske i okružnih privrednih sudova u Republici Srpskoj, da je potrebno pristupiti izmjenama i dopunama ovog zakona, odnosno donošenju novog zakona. Naime, glavni razlog za donošenje novog za​kona je potreba da se likvidacioni postupak učini efikasnijim i bržim, te ekonomičnijim sa što manjim troškovima.

Vlada Republike Srpske prihvatila je Informaciju o primjeni Pravilnika o sufinansiranju projekata nerazvijenih i izrazito nerazvijenih jedinica lokalne samouprave u Republici Srpskoj. Vlada je saglasna da se, iz Budžeta Ministarstva uprave i lokalne samouprave za 2019. godinu, izdvoje sredstva u iznosu od 300.000,00 KM, za sufinansiranje projekata nerazvijenih i izrazito nerazvijenih jedinica lokalne samouprave.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o utvrđivanju osnovice i koeficijenta visine isplate mjesečnih primanja za 2019. godinu predviđenih Zakonom o zaštiti civilnih žrtava rata, Odluku o visini osnovice za obračun primanja za 2019. godinu predviđenih Zakonom o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno – otadžbinskog rata Republike Srpske, Odluku o visini osnovice za obračun godišnjeg boračkog dodatka za 2018. godinu, te Odluku o visini osnovice za obračun mjesečnog boračkog dodatka za 2019. godinu.
​​Osnovice za obračun primanja iz oblasti boračko-invalidske zaštite i zaštite civilnih žrtava rata za 2019. ostaju nepromijenjene u odnosu na prethodnu godinu.

Vlada Republike Srpske usvojila je Akcioni plan za primjenu Konvencije Savjeta Evrope o sprečavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici u Republici Srpskoj u periodu 2019-2020. godina, kao i Akcioni plan za unapređenje položaja žena na selu u Republici Srpskoj za period 2019-2020. godina.

Vlada Republike Srpske prihvatila je Informaciju o saradnji Ministarstva prosvjete i kulture sa nevladinom organizacijom Save the Children (za sjeverozapadni Balkan). Vlada je ovlastila ministra prosvjete i kulture Republike Srpske da potpiše Memorandum o razumijevanju sa ovom organizacijom.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o prenosu prava svojine na nepokretnosti na opštinu Rudo. Riječ je o zemljišnoj parceli čija prava svojine Vlada Republike Srpske prenosi na opštinu Rudo. Na parceli je planirana izgradnja vjerskog objekta – pravoslavnog hrama.​

 Ostavite komentar: