Održana 5. sjednica Vlade Republike Srpske

Vlada Republike Srpske donijela je danas, na 5. sjednici, održanoj u Banjaluci, Odluku o odobrenju plasmana sredstava za unapređenje materijalnog položaja boraca sa navršenih 65 godina života kroz mjesečno novčano primanje.

Odlukom se odobrava plasman sredstava predviđenih Budžetom Republike Srpske za 2019. godinu u okviru Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite, u iznosu od 1.352.500,00 KM u svrhu unapređenja materijalnog položaja boraca sa navršenih 65 godina života kojima staž osiguranja zajedno sa posebnim stažom u dvostrukom trajanju, iznosi 15 ili više godina.

Unapređenje materijalnog položaja boraca obezbijediće se kroz isplatu mjesečnog novčanog primanja u iznosu od 187,84 KM, koji se ostvaruje na način i po postupku propisanom za ostvarivanje mjesečnih novčanih primanja po Zakonu o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske.

Isplata mjesečnog novčanog primanja u 2019. godini u skladu sa ovom odlukom, vršiće se borcima koji su to primanje ostvarili u 2018. godini kao i borcima koji u 2019. godini ispune uslove, ukoliko ne ostvaruju novčana primanja po nekom drugom osnovu, ne računajući primanja koja se ostvaruju po propisima iz oblasti boračko-invalidske zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i socijalne zaštite.

Zahtjev za mjesečno novčano primanje podnosi se opštinskom/gradskom organu uprave nadležnom za boračko-invalidsku zaštitu po mjestu prebivališta podnosioca zahtjeva, koji od nadležne organizacione jedinice Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske po službenoj dužnosti pribavlja podatke o stažu osiguranja i posebnom stažu u dvostrukom trajanju.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o platama zaposlenih u oblasti kulture Republike Srpske, Prijedlog zakona o platama zaposlenih u oblasti visokog obrazovanja i studentskog standarda, kao i Prijedlog zakona o platama zaposlenih u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima u Republici Srpskoj.
Vlada je prijedloge ovih zakona, po hitnom postupku, utvrdila imajući u vidu Memorandum o zajedničkim mjerama za period od 2018. do 2020. godine, zaključen 18. decembra 2017. godine između Vlade Republike Srpske i Saveza sindikata Republike Srpske.

Ovim zakonima se predlaže povećanje platnih koeficijenata za sve zaposlene raspoređene na radna mjesta sa visokom stručnom spremom u ustanovama kulture, za sve nastavnike, saradnike i ostale zaposlene raspoređene na radna mjesta sa visokom stručnom spremom u visokoškolskim ustanovama i ustanovama studentskog standarda, te za sve nastavnike i ostale zaposlene raspoređene na radna mjesta sa visokom stručnom spremom u osnovnim i srednjim školama, đačkim domovima, školama za djecu sa smetnjama u razvoju i umjetničkim, odnosno muzičkim i baletskim školama, a s ciljem izjednačavanja plata zaposlenih sa visokom stručnom spremom u pomenutim oblastima sa platama zaposlenih u drugim oblastima javne uprave.

Vlada Republike Srpske donijela je Rješenje o dodjeli koncesije za izgradnju i korišćenje hidroelektrane “Foča” na rijeci Drini, te Rješenje o davanju saglasnosti na Ugovor o koncesiji za izgradnju i korišćenje hidroelektrane “Foča” na rijeci Drini.

Koncesija za izgradnju i korišćenje hidroelektrane “Foča” na rijeci Drini dodjeljuje se Privrednom društvu Mješoviti Holding „Elektroprivreda Republike Srpske“ – Matično preduzeće a.d. Trebinje. Koncesija se dodjeljuje na period od 50 godina, računajući od dana zaključivanja ugovora o koncesiji. Koncesionar je dužan prije zaključenja ugovora o koncesiji uplatiti u korist Budžeta Republike Srpske jednokratnu naknadu za ustupljeno pravo u iznosu od 1.163.718,85 KM.

Vlada Republike Srpske donijela je Rješenje o dodjeli koncesije za izgradnju i korišćenje hidroelektrane “Paunci” na rijeci Drini, kao i Rješenje o davanju saglasnosti na Ugovor o koncesiji za izgradnju i korišćenje hiroelektrane “Paunci” na rijeci Drini.

Koncesija za izgradnju i korišćenje hidroelektrane “Paunci” na rijeci Drini dodjeljuje se Privrednom društvu Mješoviti Holding „Elektroprivreda Republike Srpske“ – Matično preduzeće a.d. Trebinje. Koncesija se dodjeljuje na period od 50 godina, računajući od dana zaključivanja ugovora o koncesiji.
Koncesionar je dužan prije zaključenja ugovora o koncesiji uplatiti u korist Budžeta Republike Srpske jednokratnu naknadu za ustupljeno pravo u iznosu od 1.232.172,90 KM.

Vlada Republike Srpske usvojila je Prijedog plana poslova premjera i osnivanja katastra nepokretnosti za 2019. godinu.

Planom za 2019. godinu predviđeni su poslovi implementacije razvojnih programa za: osnovne geodetske radove, premjer i održavanje postojećih katastarskih evidencija i katastra komunalnih uređaja, kartografije, razvoj i održavanje informacionog i geoinformacionog sistema i infrastrukture geoprostornih podataka, imovinsko-pravne poslove, modernizaciju propisa iz oblasti premjera, katastra i imovinsko-pravne oblasti, upravljanje ljudskim resursima, unutrašnju i vanjsku komunikaciju, e-Upravu i postupak eksproprijacije nepokretnosti za izgradnju kapitalnih objekata i drugi kapitalni objekti od opšteg interesa.
Ukupna procijenjena potrebna sredstva za izvršenje Plana za 2019. godinu su utvrđena u iznosu od 30.159.484,00 KM, iz redovnih vlastitih i namjenskih izvora finansiranja.

Sredstva su utvrđena na osnovu cijena za izvođenje ovih radova, a obezbjeđuju se Zakonom o finansiranju poslova premjera i uspostavljanja katastra nepokretnosti i Zakonom o naknadama za vršenje usluga premjera i korišćenje podataka katastra nepokretnosti i katastra zemljišta.

Vlada Republike Srpske usvojila je Plan aktivnosti u pripremi i sprovođenju mjera zaštite i spasavanja od šumskih i drugih požara na otvorenom prostoru u Republici Srpskoj u 2019.godini.
Zadaci predviđeni ovim planom proizilaze iz zakonskih nadležnosti i obaveza organa i institucija, a osnovni smisao njegovog donošenja je animiranje, efikasnost i koordinacija, te dodatno naglašavanje obaveza i odgovornosti svih subjekata od neposrednog značaja za predmetnu oblast.
Donošenjem i sprovođenjem ovog plana unaprijediće se i obezbijediti svestranije angažovanje svih relevantnih subjekata i ostvariti viši nivo pripravnosti i spremnosti sa ciljem unapređenja efikasnosti sistema zaštite i spasavanja i veće bezbjednosti ljudi i materijalnih dobara od požara.

Vlada Republike Srpske usvojila je Plana odbrane od poplava u Republici Srpskoj u 2019.godini.
Plan odbrane od poplava u Republici Srpskoj u 2019. godini je osnovni dokument za koordinaciju i sprovođenje dodatnih ili posebnih godišnjih zadataka i aktivnosti republičkih organa, gradova/opština, privrednih društava, drugih pravnih lica i udruženja građana koja sprovode djelatnosti od značaja za zaštitu i spasavanje od poplava.
Plan je izrađen na osnovu analize prikupljenih podataka, dostavljenih izvještaja o realizaciji zadataka tokom proteklih godina, izvještaja o inspekcijskom nadzoru, analize trenutnog stanja, te mišljenja i prijedloga subjekata od neposrednog značaja za ovu oblast.

Donošenjem i sprovođenjem ovog plana unaprijediće se i obezbijediti svestranije angažovanje svih relevantnih subjekata i ostvariti viši nivo pripravnosti na zaštiti i spasavanju ljudi i materijalnih dobara od poplava.
Republička uprava civilne zaštite nadležna je za koordinaciju, usklađivanje, praćenje i usmjeravanje svih aktivnosti vezanih za sprovođenje ovog plana.

Vlada Republike Srpske donijela je Rješenje o imenovanju članova Ekonomsko-socijalnog savjeta Republike Srpske ispred Vlade Republike Srpske.
Imajući u vidu da je dana 18. decembra 2018. godine izabran novi saziv Vlade Republike Srpske, kojom prilikom je članovima Savjeta imenovanim ispred Vlade Republike Srpske prestao mandat, bilo je neophodno donijeti predloženo rješenje o imenovanju novih članova Ekonomsko-socijalnog savjeta Republike Srpske ispred Vlade Republike Srpske i njihovih zamjenika.

Za članove Ekonomsko-socijalnog savjeta Republike Srpske, kao predstavnike Vlade Republike Srpske i zamjenike članova, na period od četiri godine, imenuju se Duško Milunović, član i Mira Vasić, zamjenik člana; Zora Vidović, član i Vjekoslav Petričević, zamjenik člana; i Petar Đokić, član i Slavica Bogdanović, zamjenik člana.

 

Ostavite komentar: