Održana 35. sjednica Vlade Republike Srpske

Vlada Republike Srpske utvrdila je danas, na 35. sjednici, održanoj u Banjaluci, Nacrt zakona o inspekcijama Republike Srpske.​

Programom ekonomskih reformi Republike Srpske za period 2019–2021. godina, reformskim mjerama u oblasti Poslovno okruženje i smanjenje neformalne ekonomije, planirana je reforma Inspektorata. Kao ključne prepreke za rast i konkurentnost u oblasti poslovnog
okruženja i smanjenja neformalne ekonomije u oblasti inspekcija, prepoznate su sljedeće prepreke: preklapanje inspekcijskih kontrola kod subjekata nadzora od strane dva nivoa inspekcija, nepostojanje koordinacije između republičkog i lokalnog nivoa inspekcija, izricanje više represivnih mjera u odnosu na preventivne mjere. Osim toga, imajući u vidu činjenicu da je Zakon o inspekcijama u Republici Srpskoj, sa odgovarajućim izmjenama i dopunama, u primjeni od 2010. godine, da je tokom primjene mijenjano više od polovine članova osnovnog teksta Zakona, to je, shodno odredbi člana 59. Pravila za izradu zakona i drugih propisa Republike Srpske, potrebno pristupiti donošenju novog zakona.
Programom ekonomskih reformi donošenje novog zakona o inspekcijama planirano je u četvrtom kvartalu 2019. godine.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o notarima, po hitnom postupku.
Razlog za donošenje izmjena i dopuna ovog zakona proizilazi iz potrebe usaglašavanja sa odlukom Ustavnog suda Republike Srpske prema kojoj su neustavnim oglašene odredbe člana 20. tačka 1, člana 33. stav 1. i člana 38. stav 2. Zakona o notarima, koje su propisivale uslove za obavljanje službe notara, potrebu za notarskim pomoćnicima i uslove za njihovo imenovanje kao i platu notarskih pomoćnika.
U periodu od stupanja na snagu Odluke Ustavnog suda Republike Srpske, za određeni broj notara utvrđeno je ili će se u najskorijem periodu utvrditi prestanak službe notara zbog zakonom propisanih uslova, odnosno zbog navršenja 65 godina života. Zbog utvrđivanja neustavnosti člana 20. tačka 1. Zakona o notarima, Ministarstvo pravde Republike Srpske nije u mogućnosti raspisati novi konkurs za izbor notara, radi čega će u pojedinim sjedištima biti otežano ostvarivanje zakonom utvrđenih prava kako građanima tako i privrednim subjektima. Radi provođenja Odluke Ustavnog suda Republike Srpske i omogućavanja raspisivanja konkursa za izbor notara, neophodno je donijeti izmjene i dopune Zakona o notarima uz napomenu da je Programom rada Narodne skupštine Republike Srpske za 2019. godinu predviđeno donošenje novog Zakona o notarima.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim putevima.
Zakon o javnim putevima donesen je 2013. godine. Tokom perioda primjene ovog zakona, mijenjale su se okolnosti u kojima se sprovodio, kao i propisi kojim se uređuje bezbjednost saobraćaja, zbog čega je neophodno njegovo usklađivanje. Izgradnjom i puštanjem u upotrebu auto-puta, pronalaženjem drugih modela finansiranja izgradnje, rekonstrukcije i održavanja putne infrastrukture (koncesija, javno-privatno partnerstvo), pojavom naplate putarine na auto-putu, ukazala se i potreba za izmjenom i dopunom ovog zakonskog rješenja.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti i tehnološkom razvoju.
Razlozi za donošenje izmjena i dopuna Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti i tehnološkom razvoju su prije svega terminološke prirode. Novom organizacijom republičkih organa uprave Republike Srpske, odnosno donošenjem novog Zakona o republičkoj upravi, Ministarstvo nauke i tehnologije transformisalo se u Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo, te je potrebno izvršiti izmjenu naziva Ministarstva u tekstu Zakona.
Takođe, primjenom Zakona uvidjelo se da su određeni pojmovi zastarjeli ili su se pojedini izrazi i pojmovi tumačili na različite načine, što je dovodilo do pravne nesigurnosti, pa su potrebne određene korekcije kako bi se spriječile nedomice prilikom primjene Zakona.
Primjenom Zakona uočen je problem nedostatka podrške razvoju inovativnog preduzetništva. Da bi se stvorile pretpostavke za dostizanje zacrtanih strateških ciljeva u oblasti nauke i tehnologije, bilo je potrebno pronaći nova rješenja. S obzirom na značaj i potencijal inovativnog preduzetništva, bilo je neophodno izmjenama Zakona utvrditi mjerila za ostvarivanje i finansiranje programa inovativnog preduzetništva i novih tehnologija. Republika Srpska, prepoznajući značaj inovativnog preduzetništva i novih tehnologija, boljim pravnim rješenjima daje mogućnost da se stvara snažnija veza između nauke i informacionih tehnologija, povoljnija klima za mlade ljude i buduće preduzetnike.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektronskom potpisu Republike Srpske.
Osnovni razlozi za donošenje izmjena i dopuna Zakona o elektronskom potpisu Republike Srpske posljedica su nove organizacije republičkih organa uprave Republike Srpske i terminološke su prirode. Donošenjem novog Zakona o republičkoj upravi Ministarstvo nauke i tehnologije se transformisalo u Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo, te je bilo neophodno izmjenu naziva Ministarstva evidentirati.
Pored navedenog, dopunom Zakona o elektronskom potpisu Republike Srpske utvrđuju se pravna i normativna rješenja za uvođenje elektronske preporučene dostave. Uvođenjem elektronske preporučene dostave bolje se reguliše oblast elektronske razmjene podataka, a proširuje se i spektar usluga koje certifikaciona tijela nude svojim korisnicima.
Poslovna elektronska komunikacija stalno se razvija i u cilju nadogradnje pronalazi nova i bolja rješenja. Elektronska preporučena dostava je zamjena za klasičnu uslugu preporučene pošiljke, kojom se sada omogućava i veća pouzdanost i sigurnost prilikom dostave dokumenata jer će biti vidljivo tačno vrijeme slanja i prijema svakog dokumenta, što je bitno zbog dokazivanja u eventualnim sudskim, upravnim i drugim postupcima. Primjenom elektronske preporučene dostave omogućava se brža poslovna komunikacija, smanjenje troškova poslovanja i na kraju efikasnija javna uprava.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju u zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti.
Ovim zakonom pokreće se jedna od najznačajnijih reformi na tržištu rada Republike Srpske, a koja je predviđena Strategijom zapošljavanja Republike Srpske 2016-2020 i Programom ekonomskih reformi 2019-2021. Cilj ove reforme je pored potrebe boljeg zakonskog uređivanja sticanja statusa nezaposlenog lica „razdvajanje” sticanja statusa nezaposlenog lica od ostvarivanja prava na zdravstveno osiguranje na trošak Republike. Ova reforma dovešće do puno kvalitetnijeg i preciznijeg vođenja evidencija o nezaposlenim licima, te tačnijeg i adekvatnijeg planiranja preduzimanja aktivnih mjera na tržištu rada.
Pored navedenog ovaj zakon doprinosi boljoj socijalno-ekonomskoj zaštiti nezaposlenih lica kojima bez njihove saglasnosti, krivice ili zahtjeva prestane radni odnos. Naime, kroz predložena rješenja, produženo je trajanje dužine prava na novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti za radnike sa dužim radnim stažom, i visina novčane naknade. Predloženim rješenjem maksimalno trajanje prava na novčanu naknadu sa dosadašnjih 12 produženo je na 24 mjeseca (za radnike sa preko 35 godina radnog staža). Prema predloženom rješenju visina najniže novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti povećava se sa 258 KM na 360 KM.
Kroz predložena rješenja u velikoj mjeri uvaženi su zahtjevi reprezentativnih sindikata i udruženja poslodavaca organizovanih na nivou Republike Srpske, a koji su aktivno učestvovali u pripremi ovog zakonskog rješenje.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju.
Osnovni razlog za donošenje ovog zakona nalazi se u potrebi razdvajanja ostvarivanja prava na zdravstveno osiguranje od statusa nezaposlenog lica, odnosno da se pravo na zdravstveno osiguranje ne može vezati za status prijave na JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske. Ova aktivnost je predviđena i kao jedan od operativnih ciljeva u Strategiji zapošljavanja Republike Srpske 2016–2020. godine. Da bi se sproveo ovaj operativni cilj, potrebno je, pored izmjena odredaba Zakona o posredovanju u zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti, izmijeniti i odredbe Zakona o zdravstvenom osiguranju da bi sva lica bila uključena u zdravstveno osiguranje po osnovu koji ostvaruju.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku.
Nacrtom ovog zakona, između ostalog, preciznije su definisane odredbe koje se odnose na postupanje stručnog savjetnika suda i javnog tužilaštva, odnosno stručnog lica organa starateljstva i tužilaštva, kada se u krivičnim predmetima protiv učinilaca krivičnih djela na štetu djece ili maloljetnika, dijete pojavljuje kao očevidac ili svjedok oštećen krivičnim djelom.
Takođe, s obzirom da su doneseni novi Zakon o izvršenju krivičnih i prekršajnih sankcija Republike Srpske, Krivični zakonik Republike Srpske, Zakon o policiji i unutrašnjim poslovima Republike Srpske te Zakon o javnim tužilaštvima Republike Srpske, bilo je neophodno izvršiti usklađivanje odredaba Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku sa odredbama gore navedenih zakona.

Vlada Republike Srpske je prihvatila Informaciju o načinu utroška sredstava za predškolski program za djecu u godini pred polazak u školu u 2019. godini u Republici Srpskoj i zadužila Ministarstvo prosvjete i kulture i Ministarstvo finansija da obezbijede sredstva za realizaciju ovog programa i u narednoj godini kako bi se obezbijedio veći institucionalni obuhvat djece predškolskim vaspitanjem i obrazovanjem.
Program za djecu u godini pred polazak u školu u Re­pu­bli­ci Srpskoj or­ga­ni­zuje se za sva­ko di­je­te u go­di­ni pred po­la­zak u ško­lu koje nije obuhvaćeno nekim oblikom institucionalnog predškolskog vaspitanja i obrazovanja u trajanju od najmanje tri mje­se­ca. U ovoj godini u program je bilo uključeno 9.293 djece odnosno 47 odsto djece koja u septembru kreću u prvi razred, za šta je Vlada Republike Srpske obezbijedila 337.016 KM.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o potrebi za angažovanjem i finansiranjem asistentata za učenike sa smetnjama u razvoju u kalendarskoj 2020. godini.
Vlada je zadužila Ministarstvo prosvjete i kulture i Ministarstvo finansija da obezbijede sredstva na potrošačkoj jedinici Osnovne škole, za period januar-decembar 2020. godine u iznosu od 1.500.000,00 KM, za finansiranje asistenata za učenike sa smetnjama u razvoju.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o aktivnostima na realizaciji projekta „e-beba”.
Zadužuju se Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo, Ministarstvo uprave i lokalne samouprave, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite i Fond zdravstvenog osiguranja da preduzmu potrebne aktivnosti na realizaciji projekta „e-beba”.
Zadužuje se Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske da sprovede postupak javne nabavke informacionog sistema za realizaciju projekta „e-beba”, a u skladu sa projektnim zadatkom.

Realizacijom ovog projekta i elektronskim uvezivanjem nadležnih institucija, roditeljima će se omogućiti da na jednom mjestu, u zdravstvenim ustanovama Republike Srpske, pokrenu postupak upisa u matičnu knjigu rođenih, upisa adrese prebivališta i zdravstvenog osiguranja djeteta.
Uspostavljanjem pune interoperabilnosti između nadležnih organa, izbjegla bi se potreba da roditelji fizički posjećuju nadležne institucije i izlažu dodatnim troškovima, a roditelji bi na odabranu adresu dobijali potrebna dokumenta (Izvod iz matične knjige rođenih, Uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske/BiH, Obavještenje da je lice uvedeno u evidenciju prebivališta, kao i zdravstvenu knjižicu).


Vlada Republike Srpske usvojila je Izvještaj o relizaciji Strategije naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srpske 2017-2021. „Znanje za razvoj”, za period 01.10.2017 – 30.06.2019.godineOstavite komentar: