Održana 33. sjednica Vlade Republike Srpske

Vlada Republike Srpske utvrdila je danas, na 33. sjednici održanoj u Banjaluci, Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima, po hitnom postupku.

Predloženim dopunama propisuje se da se policijskom službeniku lični koeficijent za ostvarivanje prava na penziju utvrđuje na odnosu pet godišnjih plata koje su za policijskog službenika najpovoljnije.

Cilj predložene dopune zakona je da se poboljša materijalno stanje policijskih službenika koji su stekli pravo na starosnu ili invalidsku penziju.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom.

Obrazlažući razloge za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom, obrađivač navodi da se ukazala potreba za dodatnim usaglašavanjem Zakona sa novim rješenjima evropskog zakonodavstva, s ciljem daljeg podsticanja održivog upravljanja otpadom.

Ovim zakonom propisuju se dodatne dužnosti jedinica lokalne samouprave u smislu naglašavanja njihove uloge u sistemu upravljanja otpadom. Takođe, ukoliko dođe do nastanka opasnosti po zdravlje ljudi i životnu sredinu usljed postupanja sa otpadom nepoznatog lica, jedinice lokalne samouprave obavezne su da preduzmu hitne mjere radi zaštite ljudi i životne sredine, odnosno da saniraju nastalu štetu, a imaju i pravo na naknadu troškova sanacije nastale štete od lica odgovornog za njen nastanak.

Preciziraju se obaveze proizvođača proizvoda koji je obavezan da u najvećoj mogućoj mjeri uvodi i koristi povratnu ambalažu koja smanjuje opterećivanje životne sredine otpadom, te se detaljnije uređuju odredbe koje se tiču postupanja sa otpadom prilikom njegovog transporta.

Pored navedenog, ovim zakonom propisuje se obaveza plaćanja naknade za opterećivanje životne sredine posebnim kategorijama otpada, a u svrhu pokrivanja troškova uspostavljanja sistema upravljanja ovom kategorijom otpada. Takođe, Zakonom se uvodi i nova kategorija dozvole koju izdaje Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju – dozvola za upravljanje posebnim kategorijama otpada.

Ovim izmjenama i dopunama predložena je zabrana uvoza opasnog otpada, budući da u Republici Srpskoj ne postoje prerađivački kapaciteti za tretman i odlaganje opasnog otpada.

Vlada Republike Srpske prihvatila je Informaciju o Baznoj analizi stanja u BiH za sprovođenje Protokola voda i zdravlje pri UN Konvenciji o zaštiti i korištenju prekograničnih vodotoka i međunarodnih jezera.

Vlada Republike Srpske je saglasna da se Bazna analiza stanja u BiH za sprovođenje Protokola voda i zdravlje pri UN Konvenciji o zaštiti i korištenju prekograničnih vodotoka i međunarodnih jezera uputi na usvajanje Savjetu ministara BiH.

Vlada Republike Srpske donijela je Rješenje o davanju ovlašćenja za potpisivanje Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u oblasti obrazovanja i kulture Republike Srpske, Rješenje o davanju ovlašćenja za potpisivanje Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u oblasti visokog obrazovanja i studentskog standarda Republike Srpske i Rješenje o davanju ovlašćenja za potpisivanje Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u oblasti unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske ovlastila je resorno nadležne ministre da potpišu posebne kolektivne ugovore.

Vlada Republike Srpske donijela je Rješenje o imenovanju Radne grupe za praćenje izgradnje autoputeva u Republici Srpskoj.Ostavite komentar: