Održana 28. sjednica Vlade Republike Srpske

Vlada Republike Srpske utvrdila je danas, na 28. sjednici, održanoj u Banjaluci, Prijedlog zakona o ličnom imenu.

Ovim zakonom uređuje se pojam, način određivanja, korišćenja i promjene ličnog imena državljana Republike Srpske i BiH.
Važeći Zakon o ličnom imenu usvojila je Narodna skupština Republike Srpske, na sjednici održanoj 30. decembra 1993. godine, s tim da je u manjem obimu mijenjan 2000. godine.
Najznačajnija novina u odnosu na važeći Zakon sadržana je u tome što je utvrđeno da se ovaj zakon odnosi na lica koja posjeduju državljanstvo Republike Srpske i BiH i upisana su u matične knjige rođenih u Republici Srpskoj.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama.
Izmjenama i dopunama se pristupilo kako bi se otklonili nedostaci koji su uočeni prilikom primjene Zakona, kako bi se omogućila potpuna primjena Zakona i efikasnije funkcionisanje u ovoj oblasti.
Izmjene i dopune Zakona o šumama imaju za cilj preciznije definisanje imovine javnog preduzeća, definisanje načina čuvanja šumskih drvnih sortimenata oduzetih u inspekcijskom nadzoru i proširenje mogućih poslovnih i organizacionih oblika izvođača radova u šumarstvu.
Tokom primjene važećeg Zakona o šumama uočeni su problemi u vezi sa promjenom namjene šumskog zemljišta, koji su kroz predložene izmjene precizirani.
Takođe, Savez opština i gradova u dosadašnjem periodu insistirao je na izmjenama zakona koji su se odnosili na način utroška sredstava koje JPŠ „Šume Republike Srpske“ uplaćuju jedinicama lokalne samouprave na ime korišćenja šumskih resursa, što je izmjenama i dopunama prihvaćeno.
Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama podrazumijeva izmjenu na način da izvođači radova u šumarstvu, pored privrednih društava, mogu biti i samostalni preduzetnici, čime se omogućava da fizička lica koja ispunjavaju propisane uslove u postupku licenciranja mogu vršiti određene poslove u šumarstvu.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt zakona o izmjenama o dopunama Zakona o štrajku.
Donošenje novog Zakona o radu, koji je opšti propis u ovoj oblasti, osnovni je razlog za donošenje ovog zakona.
S obzirom na to da Zakon o radu više ne poznaje pojam „većinski reprezentativni“ sindikat i udruženje poslodavaca organizovanih na nivou Republike Srpske, već su ovim zakonom, pored ostalog, propisani uslovi za utvrđivanje reprezentativnosti sindikata i poslodavaca na nivou Republike, bilo je neophodno uskladiti ovaj zakon sa Zakonom o radu.
Takođe, potrebno je uskladiti odredbe Zakona o štrajku sa novim pravnim institutima propisanim Zakonom o mirnom rješavanju radnih sporova, kojim se uređuje postupak mirnog rješavanja interesnih i pravnih kolektivnih radnih sporova.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o Sporazumu o finansiranju državnog programa aktivnosti za BiH za 2018. godinu između Evropske unije, koju predstavlja Evropska komisija, i BiH, koju predstavlja Direkcija za evropske integracije Savjeta ministara BiH.
Vlada Republike Srpske nije saglasna sa Sporazumom o finansiranju državnog programa aktivnosti za BiH za 2018. godinu, imajući u vidu da su u procesu izrade akcionih dokumenata za 2018. godinu uočena značajna proceduralna odstupanja od odredbi Odluke o sistemu koordinacije procesa evropskih integracija u BiH, te da nisu u potpunosti uvažavani stavovi nadležnih institucija Republike Srpske u procesu izrade pojedinih akcionih dokumenata koji čine sastavni dio predmetnog Sporazuma.
Vlada Republike Srpske ne prihvata bilo kakve aktivnosti koje bi proizilazile iz akcionih dokumenata za IPA 2 za 2018. godinu, a koje nisu u skladu sa ustavnim rješenjima u BiH, te sa kojima se nisu saglasile nadležne institucije Republike Srpske.
Vlada Republike Srpske zahtijeva da se sve buduće aktivnosti u vezi sa programiranjem državnih paketa IPA vrše isključivo kroz radna tijela uspostavljena sistemom koordinacije procesa evropskih integracija u BiH, pri čemu je neophodno i neizostavno pravovremeno učešće svih relevantnih institucija iz Republike Srpske u procesu programiranja putem radnih tijela formiranih u okviru navedenog sistema, kako bi se omogućilo efikasno provođenje projekata u budućem periodu.
Vlada je zadužila Ministarstvo finansija da u koordinaciji sa Ministarstvom za evropske integracije i međunarodnu saradnju obavijesti Ministarstvo finansija i trezora BiH o predmetnom Zaključku.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o aktivnostima na izradi Programa ekonomskih reformi Republike Srpske za period 2020-2022. godine i koordinaciji aktivnosti vezanih za pripremu Programa ekonomskih reformi BiH za period 2020-2022. godina.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava Ministarstvu porodice, omladine i sporta za period 01.01-30.09.2019. godine, u ukupnom iznosu od 560.501,25 KM.
Sredstva iz ove odluke se raspoređuju na sljedeći način:
Subvencija kamatne stope za stambeno kreditiranje mladih i mladih bračnih parova u iznosu 231.506,38 KM, Tekući grantovi neprofitnim udruženjima organizacijama za afirmaciju porodice u iznosu 18.654,42 KM, Tekući grantovi javnim ustanovama i ustanovama obrazovanja za realizaciju omladinskih projekata u iznosu 2.723,61 KM, Tekući grantovi za realizaciju programa definisanih Omladinskom politikom RS i projekata za unapređenje i razvoj omladinskog organizovanja u iznosu 41.262,62 KM, Tekući grantovi mladima i omladinskim organizacijama u ruralnim sredinama u iznosu 6.809,00 KM, Tekući grantovi za projekte podrške međunarodne saradnje i mobilnosti mladih u iznosu 12.256,22 KM, Tekući grantovi za podršku aktivnostima i projektima za unapređenje i razvoj volontiranja u iznosu 6.809,00 KM, Tekući grantovi sportskim organizacijama u iznosu 149.798,25 KM, Tekući grantovi sportskim organizacijama lica sa invaliditetom u Republici Srpskoj u iznosu 11.575,32 KM, Tekući grantovi za finansiranje sportskih klubova i sportskih manifestacija u Brčko Distriktu BiH u iznosu 17.022,53 KM, Tekući grantovi za nacionalna sportska priznanja Republike Srpske u iznosu 32.683,26 KM, Tekući grantovi vrhunskim i perspektivnim sportistima u Republici Srpskoj u iznosu 23.150,64 KM, Tekući grantovi udruženjima od javnog interesa 6.250,00 KM.
Za realizaciju ove odluke zadužuju se Ministarstvo porodice, omladine i sporta i Ministarstvo finansija.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o davanju saglasnosti na plan utroška sredstava za Osnovne škole za period od 01.01 – 30.09.2019. godine, u ukupnom iznosu od 815.656,00 KM, za izdatke za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata u iznosu od 509.758,00 KM i za izdatke za nabavku postrojenja i opreme u iznosu od 305.898,00 KM.
Za realizaciju ove odluke zadužuju se Ministarstvo prosvjete i kulture i Ministarstvo finansija.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o projektu „Održivi povratak i integracija raseljenih osoba i izbjeglica u BiH, Crnoj Gori i Srbiji”.
Republički sekretarijat za raseljena lica i migracije Republike Srpske, rješavajući stambene i druge probleme raseljenih lica, izbjeglica i povratnika realizuje Regionalni Program stambenog zbrinjavanja (RSP) koji se finansira iz donatorskih sredstava.
Programom je predviđeno da se posebna pažnja posveti stambenom zbrinjavanju, useljivosti i ekonomskoj održivosti korisnika za šta je angažovan CRS (Catholic Releif Services).
U toku protekle 3 godine su kroz ovaj projekat kao i projekat komplementarne podrške RSP‐u koji je podržan od Švajcarske Vlade obuhvaćene 42 opštine, a podržano je ukupno 433 korisnika RSP‐a.
Cilj projekta Održivog povrataka i integracije raseljenih osoba i izbjeglica u BiH, je nastavak uspješnog povratka ili integracije korisnika Regionalnog stambenog projekta u 12 ciljnih opština, na način da je uspostavljena njihova ekonomska održivost i obezbjeđen model socijalnog stanovanja.
Republički sekretarijat će da udruži sredstva sa CRS-om u okviru ovog projekta, za realizaciju naprijed navedenog cilja treće komponente u iznosu od 30.000,00 KM, pri čemu ukupna vrijednost projekta u 2019. godini iznosi 609.909,00 KM od čega Kancelariju za populaciju, izbjeglice i migracije Vlade SAD učestvuje sa 515.614,00 KM, a CRS sa 64.295,00 KM.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o davanju saglasnosti na Pravila nagradne igre „10 računa izbroji i stan osvoji“.
Nagradna igra se priređuje na teritoriji Republike Srpske u periodu od 15.07.2019. godine do 13.10.2019. godine.
Svrha priređivanja Nagradne igre je podizanje svijesti građana i privrede o značaju suzbijanja sive ekonomije, stimulacije bezgotovinskog plaćanja kao instrumenta suzbijanja sive ekonomije i motivacije za poštovanje propisa i poboljšanje primjene Zakona o fiskanlnim kasama.
Nagradna igra će biti organizovana u saradnji sa Udruženjem ekonomista „SWOT“ Banja Luka.
Vlada Republike Srpske prihvatila je Informaciju o realizaciji postupka nabavke stanova u cilju obezbjeđivanja nagradnog fonda za potrebe nagradne igre „10 računa izbroji i stan osvoji“.​Ostavite komentar: