Održana 24. sjednica Vlade Republike Srpske

Vlada Republike Srpske usvojila je danas, na 24. sjednici, održanoj u Banjaluci, Odluku o visini školarine za redovne studente koji sufinansiraju svoje školovanje na studijskim programima prvog i drugog ciklusa studija na javnim visokoškolskim ustanovama za akademsku 2019/20. godinu.

Visina školarine u Republici Srpskoj nije se mijenjala u posljednjih 10 godina i prema svim raspoloživim podacima i analizama, školarine u Republici Srpskoj su daleko najniže u odnosu na naše okruženje.

Za najveći broj studijskih programa prvog ciklusa studija školarine se kreću u rasponu od 440 KM do 660 KM, dok se za mali broj studijskih programa iz oblasti umjetnosti, školarine kreću u rasponu od 1.000 do 1.500 KM.
Školarine za drugi ciklus studija za najveći broj studijskih programa iznose 880 KM, dok za pojedine studijske programe iz oblasti umjetnosti iznose 1.500 KM.

Značajan broj studenata u potpunosti je oslobođeno od plaćanja školarine odnosno imaju status studenata čije se školovanje finansira iz Budžeta Republike Srpske na osnovu postignutog uspjeha u prethodnom periodu školovanja, u skladu sa upisnom politikom koja se prethodno utvrđuje za svaku akademsku godinu.

Odlukom o visini školarine za akademsku 2019/20. godinu, Vlada Republike Srpske (kao i u svim prethodnim godinama) utvrdila je oslobađanje pojedinih kategorija studenata od plaćanja školarine (djeca poginulih i nestalih boraca VRS, djeca ratnih vojnih invalida VRS, invalidi VRS, studenti sa invaliditetom, djeca bez oba roditelja, te studenti iz porodica sa dva ili više studenata prvog ciklusa studija).

Prilikom određivanja visine školarine Vlada Republike Srpske, resorno ministarstvo i javne visokoškolske ustanove rukovodile su se, ekonomskom i socijalnom situacijom u Republici Srpskoj, prije svega imajući u vidu strateški cilj da se pristup visokom obrazovanju olakša i obezbjedi što većem broju sadašnjih i budućih studenata.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o međusobnoj saradnji u oblasti obrazovanja u cilju ispunjavanja zajedničkih ciljeva Republike Srpske i Republike Srbije prema srpskoj dijaspori.

Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske predložilo je potpisivanje još jednog sporazuma o saradnji u oblasti obrazovanja u cilju ispunjavanja zajedničkih ciljeva Republike Srbije i Republike Srpske prema srpskoj dijaspori.
Tekst Sporazuma odnosi se na saradnju koju će dva ministarstva zajednički ostvarivati kroz sljedeća područja – zajednički rad na njegovanju i očuvanju srpskog jezika Srba u dijaspori, izradu programa nacionalne grupe predmeta za dijasporu i zajedničkih udžbenika, organizovanje dopunskog obrazovanja učenika u dijaspori u cilju unaprijeđivanja vaspitno-obrazovnog rada, realizovanje zajedničkih projekta na zaštiti srpskog jezika i očuvanja ćiriličkog pisma, izrada zajedničkog nastavnog plana i programa i zajedničkih udžbenika, omogućavanje zajedničkog korišćenja svih kapaciteta u promovisanju srpskog jezika, omogućavanje programa učenja srpskog jezika za Srbe u dijaspori, djelovanje na očuvanju i razvoju srpskog nacionalnog jezičkog i kulturnog identiteta, organizovanje ljetnih škola za djecu iz dijaspore u Republici Srbiji i Republici Srpskoj, učešće učenika iz dijaspore u manifestacijama koje organizuju strane potpisnice, povezivanje obrazovnih institucija i pojedinaca i obezbjeđivanje nastavnog kadra, udžbenika i knjiga.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o uvođenju kineskog jezika u škole u Republici Srpskoj.
S obzirom na to da postoje pozitivna iskustva iz škola u kojima je kineski jezik uveden kao fakultativna nastava i veliki interes učenika za izučavanje kineskog jezika, Ministarstvo prosvjete i kulture je mišljenja da saradnju treba proširiti i omogućiti dolazak nastavnika kineskog jezika u Republiku Srpsku.

Vlada je ovlastila ministra prosvjete i kulture Republike Srpske da potpiše Sporazum o obezbjeđivanju nastavnika kineskog jezika između Sjedišta Konfucijevih instituta Narodne Republike Kine u Pekingu i Ministarstva prosvjete i kulture, Republika Srpska.

Sjedište Konfucijevih instituta Narodne Republike Kine, Peking, Sporazumom se obavezuje da obezbijedi nastavnike kineskog jezika za Republiku Srpsku, s ciljem da podrži realizaciju fakultativne nastave kineskog jezika u Republici Srpskoj.

Vlada Republike Srpske prihvatila je Informaciju o razvrstavanju privrednih subjekata iz oblasti drvne industrije prema stepenu prerade.

Vlada je zadužila Ministarstvo privrede i preduzetništva da donese Rješenje o utvrđivanju uslova i kriterijuma za razvrstavanje privrednih subjekata iz oblasti drvne industrije prema stepenu prerade, kao i da imenuje Komisiju koja će uraditi Listu finalnih i polufinalnih drvoprerađivača i koja će kontinuirano vršiti razvrstavanje privrednih subjekata iz oblasti drvne industrije u navedene grupe.

U Komisiju će se imenovati predstavnici Ministarstva privrede i preduzetništva, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, JPŠ „Šume Republike Srpske“ i Privredne komore Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o prestanku važenja Odluke o visini takse za držanje pasa.
Razlog za donošenje ove odluke je rasterećenje vlasnika životinja, odnosno smanjenje opterećenja na minimumu u Registru poreskih i neporeskih davanja, a u vezi sa Zaključkom Vlade Republike Srpske broj 04/1-012-2-730/19 od 14.03.2019. godine.

Razlog za donošenje ove odluke zasniva se i na analizi realizacije ove mjere, s obzirom na to da naplatu ove mjere vrše ovlašćene veterinarske organizacije, koje u skladu sa Zakonom o veterinarstvu u Republici Srpskoj i podzakonskim aktima sprovode sve mjere zdravstvene zaštite životinja koje u jednom dijelu finansiraju i sami vlasnici životinja.

Vlada Republike Srpske dala je saglasnost na Program razvoja javne uprave za period 2019-2023. godine. Zadužuju se nadležni organi uprave da sačine svoj Akcioni plan, u kojem će biti sadržani nosioci aktivnosti, rokovi i način izvršenja kao i potrebna sredstva za izvršenje mjera predviđenih ovim Programom, uz uvažavanje trogodišnjeg ciklusa budžetskog planiranja Republike Srpske vodeći računa da pomenuti planovi budu usklađeni sa budžetom Republike Srpske za svaku godinu u periodu trajanja Programa razvoja javne uprave za period 2019‐2023. godine.​

 

Ostavite komentar: