Održana 12. sjednica Vlade Republike Srpske

14.03.2019. | 18:21

Vlada Republike Srpske utvrdila je danas, na 12. sjednici u Banjaluci, Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od nasilja u porodici.

U procesu primjene Zakona o zaštiti od nasilja u porodici utvrđeno je da pojedine odredbe Zakona ne obezbjeđuju punu zaštitu žrtava nasilja u porodici, pa se preciznijim normama i uvođenjem novih pravnih instituta nastoji, u skladu sa međunarodnim standardima, poboljšati i unaprijediti zaštita žrtava. Normiranjem predloženih izmjena u tekstu Nacrta zakona, žrtve nasilja dobijaju adekvatniju i pravovremenu pomoć i podršku, dodatno unaprijeđenu po utvrđenim međunarodnim standardima, a odgovor zakonodavca na društveno neprihvatljive radnje nasilja u porodici i sankcionisanje učinioca nasilja ostvaruje se primjenom Krivičnog zakonika Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske donijela je Uredbu o stambenom zbrinjavanju porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske.

Uredbom se propisuju: način, uslovi, kriteriji i postupak za stambeno zbrinjavanje lica sa statusom člana porodice poginulog borca i ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske.

Stambeno zbrinjavanje u smislu ove uredbe vršiće se dodjelom stambene jedinice ili dodjelom nepovratnih novčanih sredstava. Način stambenog zbrinjavanja zavisiće od stambene situacije u momentu podnošenja zahtjeva za stambeno zbrinjavanje.

Nakon stupanja na snagu Uredbe biće raspisan javni konkurs za podnošenje prijava za stambeno zbrinjavanje.

U periodu 1999 – 2018. godina ukupno je stambeno zbrinuto 8.274 korisnika – ratnih vojnih invalida do IV kategorije i porodica poginulih boraca (3.360 stambenim jedinicama i 4.914 nepovratnim novčanim sredstvima). Za ove namjene iz budžeta Republike Srpske utrošeno je 150.275.510,61 KM.

Vlada Republike Srpske usvojila je Izvještaj o realizaciji Akcionog plana zapošljavanja u Republici Srpskoj za 2018. godinu.
Zaključno sa 31.12. 2018. godine zaposleno je 4.866 lica, uključujući lica zaposlena u 2017. godini za koje je izvršen povrat poreza i doprinosa, za šta je ukupno utrošeno 15.519.178,60 KM.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o usvajanju Akcionog plana zapošljavanja u Republici Srpskoj za 2019. godinu.

Akcioni plan zapošljavanja u Republici Srpskoj za 2019. godinu usvaja se u cilju realizacije mjera Programa ekonomskih reformi Republike Srpske za 2019. godinu u oblasti zapošljavanja i ciljeva Strategije zapošljavanja u Republici Srpskoj za period 2016-2020. godina.

Za realizaciju Akcionog plana zapošljavanja u Republici Srpskoj za 2019. godinu Vlada Republike Srpske i JU „Zavod za zapošljavanje Republike Srpske“ obezbijedili su sredstva u ukupnom iznosu od 16.126.710,00KM.

Na osnovu Akcionog plana JU „Zavod za zapošljavanje Republike Srpske“ će sačiniti Operativni plan za realizaciju programa zapošljavanja u Republici Srpskoj.

Vlada Republike Srpske donijela je Rješenje o uplati doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za osiguranike u bivšim državnim preduzećima, akcionarskim društvima u većinskom vlasništvu Republike i zemljoradničkim zadrugama koji sa stažom osiguranja za koji će biti uplaćen doprinos ispunjavaju uslove za ostvarivanje prava na starosnu penziju do 31.12.2019. godine.

Uplata doprinosa će se izvršiti iz sredstava za socijalno zbrinjavanje radnika, nakon usaglašavanja iznosa između Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite.

Zadužuje se Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske da za uplatioce doprinosa, pravne sljedbenike, odnosno osiguranike, ukoliko nema uplatioca doprinosa, objavi javni poziv za korištenje navedenih sredstava.

Vlada Republike Srpske razmatrala je Informaciju o Odluci o dozvolama za korištenje radiofrekventnog spektra za pružanje javnih elektronskih komunikacijskih usluga putem mobilnih pristupnih sistema, koju je Savjet ministara BiH usvojio na sjednici održanoj 11.03.2019. godine.

Vlada Republike Srpske podržava donesenu odluku sa aspekta potrebe za uvođenjem 4G mreže u BiH, ali traži od Savjeta ministara BiH da izmijeni Odluku tako da u njoj bude jasno definisana raspodjela sredstava na ime dodijeljene dozvole, uz prethodno pribavljenu saglasnost Vlade Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske prihvatila je Informaciju o realizaciji aktivnosti u 2018. godini, predviđenih Akcionim planom za sprovođenje Strategije i politike razvoja industrije Republike Srpske za period 2016-2020. godina.

Strateški ciljevi predviđeni Akcionim planom, koji su realizovani tokom 2018. godine, bili su sprovođenje procesa revitalizacije industrije (reindustrijalizacija), praćenje razvoja industrije i primjena adekvatnih mjera za poboljšanje konkurentnosti, povećanje zaposlenosti u industriji i unapređenje ponude radne snage, poboljšanje poslovnog udruženja i privlačenje investicija u industriju i primjena ekoloških standarda u industriji i efikasnije korištenje resursa.

Od aktivnosti koje su planirane za sprovođenje u 2018. godini, u potpunosti je realizovano 49% aktivnosti, djelimično 36%, a nerealizovano je 8%.

Od kontinuiranih aktivnosti koje su planirane za sprovođenje u periodu 2016-2020. godine, u potpunosti je realizovano 65% aktivnosti, djelimično je realizovano 30%, a nerealizovano je 10%.

Od ukupno 159 aktivnosti, planiranih za 2018. godinu i kontinuiranih aktivnosti, nije realizovano 12 aktivnosti ili 10%.

Ministarstvo privrede i preduzetništva izvršilo je pripreme za realizaciju određenog broja nerealizovanih aktivnosti koje će se sprovoditi u narednom periodu.​

 

Oznake: Sjednica, Vlada RS