Održana 10. sjednica Vlade Republike Srpske

​​​Vlada Republike Srpske donijela je danas, na 10. sjednici održanoj u Banjaluci, Odluku o usvajanju Plana korišćenja sredstava za podsticanje razvoja poljoprivrede i sela za 2019. godinu, u okviru ukupnog iznosa od 71.000.000,00 KM.

U skladu sa Zakonom o obezbjeđenju i usmjeravanju sredstava za podsticanje razvoja poljoprivrede i sela, Ministarstvo je sačinilo prijedlog plana za podsticanje razvoja poljoprivrede i sela za tekuću godinu, te utvrdilo godišnji iznos odnosno raspored sredstava po pojedinačnim namjenama.

Ukupna sredstva podsticaja raspoređena su na tri glavne pozicije: podrška tekućoj proizvodnji, podrška dugoročnim ulaganjima i sistemske mjere.

Podrška tekućoj proizvodnji ima za cilj povećanje obima i produktivnosti poljoprivredne proizvodnje, a ukupan obim sredstava planiran za ovu grupu mjera iznosi 55.085.000,00 KM.

Podrška dugoročnim ulaganjima odnosi se na investicije na poljoprivrednim gazdinstvima i u prehrambenoj industriji kao i na mjere podrške investicijama od zajedničkog interesa, planirana u ukupnom iznosu od 10.350.000,00 KM.

Sistemske mjere podrške imaju za cilj obezbjeđenje uslova za nesmetano odvijanje poljoprivredne proizvodnje, osiguranje zdravstvene zaštite životinja i biljaka, proizvodnja sjemena za vještačko osjemenjavanje u govedarstvu, unapređenje kapaciteta laboratorija, vođenje evidencija i registara i druge mjere podrške, u iznosu od 5.565.000,00 KM.

Vlada Republike Srpske upoznala se sa Informacijom o projektu „Izgradnja autoputa na koridoru Vc, kroz Republiku Srpsku, od petlje Rudanka (Kostajnica) do Karuša/entitetske granice na jugu ” i podržava realizaciju istog.

Prema planovima Javnog preduzeća „Autoputevi Republike Srpske”, autoput na koridoru Vc će se graditi prema sljedećim fazama:

– FAZA 1: dionica od petlje Johovac (Tovira) do petlje Rudanka (Kostajnica), ukupne dužine oko 6 km;

– FAZA 2: dionica od petlje Rudanka (Kostajnica) do Karuša/entitetske granice na jugu, ukupne dužine oko 6 km;

– FAZA 3: dionica od petlje Johovac do petlje Podnovlje, ukupne dužine oko 13 km;

– FAZA 4: dionica od Vukosavlje do petlje Podnovlje, ukupne dužine oko 23 km.

Radovi na ovim dionicama pokrenuće se u naredne tri godine. Plan je da se izgradnja Faze 1 i Faze 2 finansira iz kreditnih sredstava Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), a druge dionice (Faza 3 i Faza 4) iz kreditnih sredstava Evropske investicione banke (EIB), a u toku su pregovori sa potencijalnim kineskim partnerima o drugim modelima finansiranja.

Ukupna cijena izgradnje autoputa na koridoru Vc u Republici Srpskoj, procijenjena je na preko 500 miliona evra (bez eksproprijacije nepokretnosti, PDV-a i interesa u toku gradnje).

Tender za prvu dionicu od petlje Johovac do petlje Rudanka (Kostajnica) je završen i početak radiva se očekuje tokom 2019. godine.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o potrebi povećanja naknada za uslove rada policijskih službenika Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske donijela je Zakon o izmjenama Zakona o obnovljivim izvorima energije i efikasnoj kogeneraciji po hitnom postupku.

Razlozi za donošenje ovog zakona sadržani su u potrebi da se ograniči rast naknade za podsticanje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji koju plaćaju krajnji kupci električne energije.

Razlozi za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obnovljivim izvorima energije i efikasnoj kogeneraciji po hitnom postupku se ogledaju u potrebi da se određeni proizvođači energije iz obnovljivih izvora (energija iz vjetroelektrana) isključe iz sistema podsticanja, čime će se ograničiti rast računa za električnu energiju po tom osnovu, a koji bi u narednom periodu bio značajan. Poređenja radi, ostvarivanjem prava na podsticaj za vjetroelektranu instalirane snage oko 50 MW potrebno je obezbijediti najmanje 16 miliona KM na godišnjem nivou.

Donošenje ovog zakona po hitnom postupku nužno je zbog potrebe zakonskog normiranja ovog pitanja, s obzirom na to da bi u bliskoj budućnosti neki od proizvođača električne energije iz vjetroelektrana koje su u izgradnji mogli da rezervišu to pravo, u skladu sa važećim zakonom.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Zakon o igrama na sreću, po hitnom postupku.

Ovim zakonom uređuje se sistem i uslovi priređivanja igara na sreću, nagradnih i zabavnih igara, vrste igara na sreću, naknade za priređivanje tih igara, porez na dobitke od igara na sreću i zabavnih igara, nagradne i zabavne igre, kao i nadzor nad izvršavanjem obaveza iz ovog zakona, prekršaji i sankcije iz oblasti igara na sreću.

Cilj ovog zakona je unapređenje sistema igara na sreću u Republici Srpskoj, posebno unapređenje nadzora u ovoj oblasti i razvijanje, u zakonskim okvirima, obima poslovanja u igrama na sreću, a samim tim i povećanje budžetskih prihoda od igra na sreću. Takođe, cilj je jačanje uloge javnog preduzeća „Lutrija Republike Srpske”, a.d. Banja Luka koje je u cjelosti u vlasništvu Republike Srpske i davanje tom preduzeću uloge koju jedno ovakvo preduzeće ima u zemljama u okruženju i šire.

Vlada Republike Srpske donijela je Rješenje o davanju saglasnosti na potpisivanje Memoranduma o razmjeni iskustava u oblasti inspekcijskog nadzora, između Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije i Republičke uprave za inspekcijske poslove.

Za potpisivanje Memoranduma ovog Rješenja ovlašćuje se direktor Republičke uprave za inspekcijske poslove.

Cilj Memoranduma je da se saradnja odvija kroz organizovanje zajedničkih inspekcijskih kontrola u pograničnim oblastima, kroz razmjenu iskustava i dobre prakse u oblastima nad kojima nadzor vrše inspekcije u oblasti drumskog, željezničkog i vodnog saobraćaja, te kroz razmjenu iskustava i dobre prakse u oblastima nad kojima nadzor vrše urbanističko – građevinska i inspekcija za transport opasne robe.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o odobravanju i upotrebi donatorskih sredstava Vlade Republike Srbije.

Od septembra 2017. godine do juna 2018. godine Vlada Republike Srbije doznačila je Republici Srpskoj 27.577.203,00 KM kao jednokratnu pomoć radi realizacije započetih projekata saradnje u okviru mehanizma saradnje po Sporazumu o uspostavljanju specijalnih paralelnih odnosa između Republike Srpske i Republike Srbije, a u cilju izgradnje i jačanja odnosa Republike Srbije i Republike Srpske.

Prva donacija u iznosu od 10.757.065,00 KM doznačena je 13.09.2017. godine, druga donacija u iznosu od 9.779.150,00 KM doznačena je 10.04.2018. godine, i treća donacija u iznosu od 7.040.988,00 KM doznačena je 03.05.2018. godine-iznos od 2.151.413,00 KM i 13.06.2018. godine-iznos od 4.889.575,00 KM.

U cilju što adekvatnije i transparentnije upotrebe donatorskih sredstava u Republici Srpskoj je provedeno niz aktivnosti, počevši od donošenja odluka na Vladi Republike Srpske o prihvatanju donatorskih sredstava Vlade Republike Srbije i finansiranju konkretnih projekata, do definisanja procedura i načina realizacije projekata.

Vlada Republike Srpske donijela je Uredbu o izmjeni i dopunama Uredbe o osnivanju Helikopterskog servisa Republike Srpske.

Razlozi za donošenje Uredbe o izmjeni i dopunama Uredbe o osnivanju Helikopterskog servisa Republike Srpske sadržani su u potrebi da se preciziraju poslovi pilota Helikopterskog servisa. Nabavkom novog, višenamjenskog helikoptera AW119Kx efikasnost izvođenja operacija Helikopterskog servisa je dignuta na znatno viši nivo.

Nabavkom ovakve vrste helikoptera, koji je, između ostalog, opremljen opremom za gašenje požara, u mnogome su unaprijeđene sve operacije koje izvodi Helikopterski servis, a naročito operacije gašenja požara, te transporta bolesnih i povrijeđenih, kao i operacije pomoći stanovništvu u slučaju elementarnih nepogoda ili potrebe za traganjem i spasavanjem.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o prikupljanju i utrošku namjenskih sredstava od vodnih naknada u 2018. godini od strane Javne ustanove „Vode Srpske”, opština/gradova i Fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske, sa Prijedlogom mjera.

Ukupan prihoda po svim vrstama vodnih naknada za period 01.01-31.12.2018. god. iznosi 20.635.648,17 KM, a ukupan prihod za isti period 2017. godine iznosio je 17.858.461,18 KM.

Upoređujući ukupan prihod svih vodnih naknada u 2017. godini i 2018. godini uočljivo je povećanje ukupnog prihoda u odnosu na 2017. godinu u apsolutnom iznosu za 2.777.186,94 KM , odnosno izraženo u procentima ukupan prihod u 2018. godini veći je za 15% .

Kako se vodi evidencija i prati ukupan prihod vodnih naknada , ovo je najveći ostvareni ukupan prihod u toku jedne godine.

Imajući u vidu potrebu poboljšanja stanja u sektoru voda Republike Srpske kroz uspostavljanje racionalne i efikasne funkcije Javne ustanove „Vode Srpske” u skladu sa Zaključkom Vlade Republike Srpske iz jula 2015.godine, kvalitetnijeg održavanja objekata za zaštitu od voda, sistema za korišćenje i zaštitu voda, kao i obaveza koje nas očekuju u primjeni Zakona o vodama, realizaciji EU standarda i propisa i sprovođenju Okvirne direktive o vodama (Direktiva 2000/60/EC) i pripadajućih direktiva, neophodno je sprovesti sljedeće mjere:

Javna ustanova „Vode Srpske” će intezivirati aktivnosti na uspostavi racionalne i efikasne funkcije u skladu sa Zaključkom Vlade Republike Srpske iz jula 2015. godine i pojačaće kontrolu obveznika vodnih naknada kako bi obezbijedila i dalje postepeno povećanje ukupno prikupljenih vodnih naknada;

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju će usaglasiti programe radova Javne ustanove „Vode Srpske” i Fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske i obezbijediti njihovo učešće u finansiranju monitoringa površinskih i podzemnih voda;

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Javna ustanova „Vode Srpske” će u opštinama i gradovima koje nisu zatražile saglasnost na utrošak sredstava u 2018. godini izvršiti kontrolu utroška namjenskih sredstava od posebnih vodnih naknada.

Vlada Republike Srpske prihvatila je Informaciju o sprovođenju Konvencije o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divljih životinja i biljaka u Bosni i Hercegovini (CITES).

Vlada Republike Srpske se oštro protivi usvojenoj Odluci o uslovima i načinu sprovođenja Konvencije o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divljih životinja i biljaka u Bosni i Hercegovini (CITES), („Službeni glasnik BiH”, broj 31), te ujedno izražava stav da nadležni organi Republike Srpske istu neće sprovoditi.

Vlada Republike Srpske smatra da pojedine odredbe Odluke nisu u skladu sa ustavnim i zakonskim nadležnostima Republike Srpske, te konstatuje da prilikom njene izrade nisu uvažene primjedbe i sugestije nadležnih institucija iz Republike Srpske, zbog čega se zahtijeva od Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, da u što kraćem roku, stavi van snage navedenu Odluku.

Zadužuje se Ministarstvo za evropske integracije i međunarodnu saradnju da uz saradnju sa Ministarstvom za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju, o ovom zaključku obavijesti Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine i Vijeće ministara Bosne i Hercegovine.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o Sporazumu o uzajamnom priznavanju stručnih kvalifikacija doktora medicine, doktora dentalne medicine , arhitekata i inžinjera građevine između 6 zemalja (Bosna i Hercegovina, Republika Srbija, Crna Gora, Republika Albanije, Kosovo*(* u skladu sa statusom utvrđenim Rezolucijom OUN 1244) i Republika Sjeverna Makedonija).

Zadužuje se Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo da od Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine zatraži imenovanje pregovaračkog tima Bosne i Hercegovine u kojem će biti predstavnik Vlade Republike Srpske, a koji će voditi pregovore o Sporazumu o uzajamnom priznavanju stručnih kvalifikacija doktora medicine, doktora dentalne medicine, arhitekata i inženjera građevine, a u skladu sa ustavnim nadležnostima Republike Srpske.

Zadužuju se Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite i Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju da revidiraju Sporazum o uzajamnom priznavanju stručnih kvalifikacija doktora medicine, doktora dentalne medicine, arhitekata i inženjera građevine u skladu sa ustavnim nadležnostima Republike Srpske i isti dostave Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine koji će biti predmet pregovora.

Zadužuje se Ministarstvo za evropske integracije i međunarodnu saradnju da o ovom zaključku informiše predsjedavajućeg Predsjedništva BiH.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o kupovini zemljišta i početku radova za izgradnju trećeg objekta JU „Studentski centar Pale”.

Zadužuju se Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo i Javna ustanova „Studentski centar Pale” za realizaciju kupovine predmetnog zemljišta i nastavak aktivnosti vezanih za izgradnju trećeg objekta Javna ustanova „Studentski centar Pale”.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o davanju saglasnosti Ministarstvu porodice, omladine i sporta na Plan utroška sredstava za period 01.01-31.03.2019. godine, u ukupnom iznosu od 347.831,73 KM.

Sredstva se raspoređuju na sljedeći način: subvencija kamatne stope za stambeno kreditiranje mladih i mladih bračnih parova u iznosu od 282.015,54 KM, tekući grantovi za nacionalna sportska priznanja Republike Srpske u iznosu od 59.566,19 KM i tekući grantovi udruženjima od javnog interesa u iznosu od 6.250,00 KM.

 

Ostavite komentar: