Četiri milijarde i 16 miliona KM: Vlada Srpske utvrdila Rebalans budžeta za ovu godinu

09.09.2021. | 17:13

Vlada Republike Srpske utvrdila je danas rebalans budžeta Srpske za ovu godinu čiji je okvir četiri milijarde i 16 miliona KM, što je više za 221 milion KM, odnosno 5,8 odsto u odnosu na planirani budžet.

Rebalans budžeta je baziran na bržem oporavku privrednih aktivnosti od očekivanog, što se pozitivno odrazilo na dosadašnje izvršenje budžetskih prihoda, kao i nastavku trendova koji se očekuju do kraja ove godine, saopšteno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose s javnošću.

Prema prijedlogu rebalansa, poreski prihodi iznose 2.825.200.000 KM i viši su u odnosu na plan za ovu godinu za 9,2 odsto. Kada se porede sa 2020. godinom uvećani su za 9,5 odsto, a u odnosu na izvršenje u 2019. godini za 7,4 odsto.

Ostvaren je rast poreza na dohodak i dobit od 3,1 odsto, što je za 1,3 odsto više u odnosu na izvršenje u 2019. godini, prije izbijanja pandemije, što ukazuje na ekonomski oporavak. Fond penzijsko-invalidskog osiguranja ostvario je rast od 6,6 odsto u odnosu na plan budžeta za ovu godinu, a u odnosu na izvršenje u 2019. godini to je povećanje od 13,4 odsto.

Kod prihoda od indirektnih poreza rebalansom je planiran iznos od 1.409.000.000 KM, što je povećanje za 13,2 odsto u odnosu na planirana sredstva, a u poređenju sa 2019. godinom je uvećanje za 6,4 odsto.

Neporeski prihodi u prijedlogu rebalansa budžeta Republike Srpske za ovu godinu iznose 436.600.000 KM, što je povećanje od 216,9 miliona KM ili 98,8 odsto. U rebalans su uvrštena i sredstva koja su Republici Srpskoj uplaćena na osnovu alokacije specijalnih prava vučenja od Međunarodnog monetarnog fonda u iznosu od 200.800.000 KM.

Ukupni budžetski rashodi i izdaci, uključujući i otplatu dugova za ovu godinu, iznose 4.016.000.000 KM, što je uvećanje od 221.000.000 KM, odnosno 5,8 odsto. Prijedlogom rebalansa su uvećani rashodi za lična primanja od 13.700.000 ili 1,6 odsto i iznose 864.800.000 KM.

Uvećanje je prvenstveno rezultat izmjene seta zakona o platama, za pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova, školstvo i pravosudne institucije, a koje su donesene kao još jedna u nizu mjera Vlade Republike Srpske koje doprinose privrednom rastu i povećanju plata radnika.

Na poziciji rashoda predloženo je povećanje rashoda za penzijsko invalidsko osiguranje i to 11.000.000 KM za povećanje penzija i 19.000.000 KM za isplatu jednokratne pomoći penzionerima u Republici Srpskoj.

Takođe, predloženo je povećanje doznake na ime socijalne zaštite, lične, porodične i civilne invalidnine, socijalnu zaštitu, borački dodatak, zdravstvenu zaštitu boraca, vojnih invalida, porodica poginulih boraca i civilne žrtve rata za 21.800.000 KM ili 9,2 odsto. Rebalansom je planirano i povećanje rashoda za Kompenzacioni fond u iznosu 30.000.000 KM.

Subvencije su za privredu povećane za 7,7 miliona KM, dok grant za Ministarstvo zdravlja Republike Srpske iznosi 11.500.000 KM.

U prijedlogu rebalansa kapitalna ulaganja i javne investicije iznose 100.700.000 KM. Budžetom Republike Srpske za ovu godinu planirano je zaduženje od 845.700.000 KM, a rebalansom je predloženo da iznosi 636.000.000 KM, što je manje za 210.000.000 KM.

Izdaci za otplatu dugova iznose 567.000.000 KM, što znači da je neto zaduženje 69.000.000, a bilo je planirano na početku godine 279.000.000 KM.

Budžetom za ovu godinu planiran je budžetski deficit u iznosu od 326.600.000 KM, koji je prijedlogom rebalansa budžeta smanjen na 115.800.000 miliona KM, navodi se u saopštenju.