Agencija za lijekove zapošljavala mimo Zakona o radu u institucijama BiH

Kancelarija za reviziju institucija BiH dala je mišljenje sa rezervom za Agenciju za lijekove i medicinska sredstva jer zapošljavanje u 2020. godini nije vršeno uz dosljednu primjenu odredaba Zakona o radu u institucijama BiH.

Kancelarija je Agenciji skrenula pažnju na to da nije donesen Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u skladu sa važećim odlukama Savjeta ministara, zatim da su uočene slabosti i nedostatci u postupku javne nabavke nadogradnje softvera za medicinska sredstva, te da odluka o popisu esencijalnih lijekova u BiH još nije upućena u proceduru usvajanja prema Savjetu ministara jer Ministarstvo finansija i trezora nije dalo mišljenje o tome, iako je Agencija više puta upućivala prijedlog navedene odluke na mišljenje Ministarstvu.

U Izvještaju o reviziji poslovanja za prošlu godinu objavljenom na veb-stranici Kancelarije konstatovano je da Agencija nije realizovalal tri ranije upućene preporuke.

Riječ je o tome da Agencija još nije uskladila Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji s odlukom o načelima za utvrđivanje unutrašnje organizacije tijela uprave BiH i odlukom o razvrstavanju radnih mjesta i kriterijima za opis poslova radnih mjesta u institucijama BiH.

Agencija je, takođe, nastavila praksu zapošljavanja lica na određeno vrijeme bez sprovođenja javnog oglasa.

Iako je Agencija upoznala Savjet ministara o problemu u vezi sa esencijalnim popisom lijekova, još nije usvojen esencijalni popis lijekova, na šta Agencija nema direktan uticaj.

Zakonom o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2020. godinu Agenciji je odobreno 5.921.000 KM.

S obzirom na to da je Zakon o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2020. godinu usvojen tek 29. jula prošle godine, Agencija se u prvih sedam mjeseci finansirala na osnovu odluka o privremenom finansiranju institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za period januar-mart, april-juni i juli-septembar.

U ovom periodu Agencija nije imala na raspolaganju kapitalne izdatke.

U skladu sa Instrukcijom o prestrukturiranju rashoda budžetskih korisnika za prošlu godinu, Ministarstvo finansija i trezora u Savjetu ministara je, na osnovu zahtjeva Agencije, donijelo odluku o prestrukturisanju rashoda od 184.000 KM.

Odlukom su povećana raspoloživa sredstva na poziciji nabavke opreme /64.000 KM/, troškova zakupa /60.000 KM/ i tekućeg održavanja /60.000 KM7, a umanjena sredstva na poziciji ugovorenih usluga 780.000 KM/, putnih troškova /58.000 KM/, troškova energije /25.000 KM/ i troškova prevoza i goriva /21.000 KM/.

Kancelarija je preporučila Agenciji da treba da zahtijeva instrumente obezbjeđenja ponude u slučajevim definisanim Zakonom o javnim nabavkama kako bi se umanjio rizik od neprofesionalnog ponašanja ponuđača.

Preporučeno je da više pažnje treba posvetiti sačinjavanju tenderske dokumentacije kako bi se obezbijedilo da ona bude nediskriminirajuća prema dobavljačima, te da obezbijedi pravičnu i aktivnu konkurenciju na tržištu.

 

 

Ostavite komentar: