Vlada Srpske: Donijeta Uredba o izradi plana zaštite i spasavanja od elementarnih nepogoda

Vlada Republike Srpske donijela je Uredbu o sadržaju i načinu izrade plana zaštite i spasavanja od elementarne nepogode i druge nesreće.

Razlozi za donošenje Uredbe sadržani su u potrebi da se na metodološki jedinstven i efikasan način uredi segment izrade planskih dokumenata u oblasti zaštite i spasavanja, kao pravni i metodološki okvir na nivou Republike Srpske, jedinice lokalne samouprave i privrednog društva i drugog pravnog lica, saopšteno je iz Biroa Vlade Republike Srpske za odnose sa javnošću.

Plan zaštite i spasavanja od elementarne nepogode i druge nesreće čine dokumenti procjena ugroženosti od elementarne nepogode i druge nesreće, te planovi preventivnog djelovanja, pripravnosti, mobilizacijen i plan hitnog postupanja.

Potreba za unapređenjima u oblasti planiranja, prvenstveno o pitanju procjene rizika, nalazi se u činjenici da je u posljednjih desetak godina došlo do značajnih promjena u metodološkom pristupu u većini evropskih zemalja i svijetu.

Tim promjenama uvedene su nove metode i alati o pitanju procjene rizika i izrade planova odgovora, čime je samo planiranje postalo značajno efikasnije, a krajnji rezultat analiza vidljiv, mjerljiv i upotrebljiviji za donosioce odluka.

Ostavite komentar: