Vlada FBiH zatražila proaktivniju ulogu od Zavoda za javno zdravstvo

Vlada Federacije BiH /FBiH/ zahtijeva od federalnog Zavoda za javno zdravstvo da u postupku nabavke vakcina mora imati proaktivniju ulogu, a da će u slučaju potrebe konačnu odluku o ugovoru donijeti Parlament FBiH.

Vlada je zadužila Zavod da u najkraćem roku riješi organizaciono-tehničke, kadrovske i druge pretpostavke neophodne za uspješno i proaktivno vođenje aktivnosti na izboru izvora nabavke, te sprovođenje zakonskih procedura i operativno-tehnoloških pretpostavki za uvoz i distribuciju vakcina.

Na današnjem sastanku Vlada se upoznala o informaciji Zavoda za javno zdravstvo FBiH o sprovođenju postupka ispitivanja tržišta, obavljenim pregovorima s proizvođačima i ovlaštenim zastupnicima u svrhu nabavke vakcina protiv virusa korona od 7. do 14. aprila, saopšteno je iz federalne Vlade.

Vlada je dala saglasnost na Sporazum o međusobnim pravima i obavezama vlada Kantona Sarajevo i FBiH u primjeni ugovora za nabavku vakcina sa Ruskim fondom direktnih investicija, te za njegovo potpisivanje ovlastila premijera FBiH.

S obzirom na to da bi pozicija samostalnog pregovarača dovela Kanton Sarajevo u nepovoljan položaj kod proizvođača u odnosu na pregovarače koji zahtijevaju veću količinu vakcina, što bi se direktno odrazilo na visinu cijene po dozi i vrijeme čekanja na isporuku, kantonalni premijer je iskazao interes i molbu da s Vladom FBiH zajedno učestvuju u ovim aktivnostima.

Federalna Vlada razmatrala je zahtjev koji je, povodom pogoršanja epidemiološke situacije, uputila Vlada Srednjobosanskog kantona za nabavku kiseonika i lijekova za liječenje pacijenata oboljelih od kovida 19.

Tim povodom je istaknuto da uvoz i promet lijekova koji obuhvata nabavku, skladištenje, transport i prodaju mogu obavljati pravna lica koja imaju dozvolu Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH.

Uvidom u spisak lijekova koji imaju odobrenje za stavljanje u promet utvrđeno je da se medicinski kiseonik nalazi u prometu u BiH i da je njegov uvoz i promet slobodan.

U slučaju da je zdravstvenim ustanovama u FBiH potreban lijek koji se ne nalazi u prometu u BiH, moguće ga je uvesti putem ovlaštene veletrgovine, i to kroz interventni uvoz u skladu s Pravilnikom o uslovima uvoza lijekova koji nemaju odobrenje za stavljanje u promet u BiH.

“Potrebno je da zdravstvene ustanove na području Srednjobosanskog kantona pokrenu uobičajne procedure za nabavku lijekova za liječenje pacijenata oboljelih od kovida 19”, naglašava se u saopštenju.

Vlada FBiH je prihvatila informaciju o identifikovanim potrebama za pokretanje inicijative za regulatorno i institucionalno uređenje upravljanja i zaštite Jadranskog mora u granicama BiH.

Ovu informaciju Vlada će uputiti Savjetu ministara kao inicijativu za regulatorno i institucionalno uređivanje upravljanja i zaštite Jadranskog mora kao dijela teritorije BiH i prekogranične vode, te određivanje nadležnog organa na nivou BiH za pripremu potrebne regulative i planova kojim će propisati jasne obaveze i odgovornosti pojedinačnih institucija u dijelu upravljanja i zaštite kako obalnih morskih voda tako i teritorijalnog mora.

Usvojen je i izvještaj o radu Interresorne radne grupe Vlade FBiH za izradu i provođenje Akcionog plana za prevenciju i borbu protiv terorizma u FBiH za 2020. godinu, a ova radna grupa zadužena je da nastavi aktivnosti u skladu sa zadacima iz rješenja o imenovanju.

Vlada zahtijeva od javnih federalnih organa, institucija, tijela i pravnih lica da, u skladu s planiranim aktivnostima i rokovima iz Akcionog plana za prevenciju i borbu protiv terorizma u FBiH 2020-2025. godina, preduzmu mjere na realizaciji obaveza iz svoje nadležnosti

Ostavite komentar: