Odluka Vlade Srpske: Utvrđene osnovice za obračun boračkog dodatka

18.01.2024. | 14:43

Vlada Republike Srpske donijela je danas odluku o visini osnovice za obračun godišnjeg boračkog dodatka za prošlu godinu u visini od 4,43 KM po mjesecu provedenom u zoni borbenih dejstava, na koju pravo ima 6.849 korisnika, boraca prve i druge kategorije.

Uredbom o boračkom dodatku propisano je da se godišnji borački dodatak obračunava po osnovici koju utvrđuje Vlada u skladu sa raspoloživim budžetskim sredstvima za tu namjenu i brojem korisnika evidentiranim u godini za koju se vrši isplata, te da se ova odluka donosi u prvom kvartalu tekuće za prethodnu godinu.

Vlada je donijela i odluku o visini osnovice za obračun mjesečnog boračkog dodatka za ovu godinu, ali je izmjenom Uredbe o boračkom dodatku povećan broj korisnika na 158.334, saopšteno je iz Biroa Vlade za odnose s javnošću.

Iznos sredstava u budžetu za 2024. godinu planiranih za isplatu mjesečnog boračkog dodatka, omogućava da se osnovica za obračun utvrdi u iznosu od tri KM po mjesecu provedenom u zoni borbenih dejstava, što je uvećanje od 36,36364 odsto u odnosu na osnovicu iz 2023. godine, koja je iznosila 2,20 KM.

Izmjenom Uredbe o boračkom dodatku omogućeno je svim kategorisanim borcima da ostvare pravo na mjesečni borački dodatak po osnovu angažovanja u ratu u zoni borbenih dejstava.

Uredbom o boračkom dodatku propisano je da se visina osnovice za obračun boračkog dodatka određuje u procentu od osnovice iz Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata.

Takođe, Uredbom je propisano da Vlada Republike Srpske utvrđuje osnovicu za obračun mjesečnog boračkog dodatka u skladu sa raspoloživim budžetskim sredstvima za tu namjenu i evidentiranim brojem korisnika.

OSNOVICA ZA INVALIDNINE 874,30 KM

Vlada Republike Srpske danas je na sjednici donijela odluku o visini osnovice za obračun primanja za invalidnine za 2024. godinu, predviđene Zakonom o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata, u iznosu od 874,30 KM.

Obračun primanja vršiće se za 45.150 korisnika, od čega za 28.966 korisnika lične invalidnine i 16.184 korisnika porodične invalidnine.

“Iznos sredstava u budžetu za 2024. godinu planiranih za isplatu primanja propisanih Zakonom, omogućava da se osnovica za obračun primanja za 2024. godinu utvrdi u iznosu od 874,30 KM”, pojasnili su iz Biroa Vlade za odnose s javnošću.

Osnovica koja se utvrđuje ovom odlukom u skladu je sa visinom raspoloživih sredstava planiranih za vojne invalidnine za tekuću godinu, te je u visini osnovice iz decembra 2023. godine, koja je uvećana za 10 odsto u odnosu na osnovicu za period januar-oktobar 2023. godine.

Zakonom o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata propisano je da se osnovica za obračun primanja propisanih Zakonom utvrđuje u procentu od prosječne neto plate zaposlenih u Republici Srpskoj u prethodnoj godini.

Odluku o utvrđivanju osnovice donosi Vlada Republike Srpske početkom svake godine u skladu sa visinom raspoloživih sredstava planiranih u budžetu za tu godinu, vodeći računa o nivou dostignutih prava.

UTVRĐENA OSNOVICA I KOEFICIJENTI VISINE ISPLATE PRIMANJA ZA CIVILNE ŽRTVE RATA

Vlada Republike Srpske utvrdila je danas osnovicu i koeficijent visine isplate mjesečnih primanja za ovu godinu predviđenih Zakonom o zaštiti civilnih žrtava rata u iznosu od 655,64 KM.

Obračun primanja po navedenoj osnovici u 2024. godini vršiće se za 2.173 korisnika, od čega je 967 korisnika lične civilne invalidnine i 1.206 korisnika porodične civilne invalidnine.

Osnovica koja se utvrđuje ovom odlukom u skladu je sa visinom raspoloživih sredstava planiranih za civilne invalidnine za tekuću godinu, te je u visini osnovice iz decembra 2023. godine, koja je uvećana za 10 odsto u odnosu na osnovicu za period januar-oktobar 2023. godine, saopšteno je iz Biroa Vlade za odnose sa javnošću.

Zakonom o zaštiti civilnih žrtava rata propisano je da Vlada Republike Srpske donosi odluku o usklađivanju i utvrđivanju osnovice i koeficijenta isplate mjesečnih primanja za određenu budžetsku godinu, u skladu sa raspoloživim sredstvima u budžetu, planiranim za ove namjene.