Konačni rezultati analiza u vezi sa uočenim promjenama na rijeci Vrbas

Izvještaji o ispitivanju uzoraka vode rijeke Vrbas, koje je 28.5.2019.godine u prisustvu predstavnika Javne ustanove „Vode Srpske“ Bijeljina, uzeo tim laboratorije „Instituta za vode doo Bijeljina“ na lokaciji gdje su uočene promjene u akumulaciji Bočac, pritoka Ugar i Crna rijeka, ali i akumulacije Bočac 2 (nizvodno), dostavljeni su 6.6.2019. godine, po završetku svih analiza.

Ispitivanjem su bila obuhvaćena terenska mjerenja za šest fizičko-hemijskih parametara, laboratorijske analize 25 fizičko-hemijskih i hemijskih parametara i tri biološka elementa kvaliteta (fitoplankton, fitobentos i makroinvertabrate), uz određivanje i sadržaja hlorofila-a.

Analizirajući kvalitet vode akumulacije Bočac na osnovu mjerenja i uzorkovanja na mjestu vidljivih promjena, evidentna su odstupanja izmjerenih vrijednosti od dopuštenih graničnih vrijednosti koje su normirane Uredbom o klasifikaciji voda i karakterizaciji vodotoka za sljedeće parametre: pH, suspendovane materije, biohemijska i hemijska potrošnja kiseonika. Zabilježen je i visok sadržaj rastvorenog kiseonika, kao i procenat zasićenja vode kiseonikom, odnosno presićenje. Odstupanja ovih fizičko-hemijskih i hemijskih parametara, u stvari podržavaju odgovarajući status ispitivanih bioloških elemenata kvaliteta, koji ukazuju da je voda, na mjestu zahvaćenog uzorka iz akumulacije, organski opterećena i sa visokim sadržajem hlorofila-a.

Kada je riječ o kvalitetu vode pritoka Ugar i Crna rijeka, u odnosu na fizičko-hemijske parametre i biološke elemente kvaliteta, uglavnom su zadovoljeni normirani zahtjevi kvaliteta. Odstupanja su zabilježena u odnosu na sadržaj nitritnog azota, ukupnog fosfora i suspendovanih materija, što potvrđuje pretpostavku o povećanom unosu nutrijenata u akumulaciju, usljed spiranja sa okolnog zemljišta.

Od deset analiziranih teških metala rastvorenih u vodi, jedino je za sadržaj nikla u uzorcima iz akumulacije Bočac i Crne rijeke ocijenjeno da zadovoljava granične vrijednosti 3. klase kvaliteta vodotoka, dok je sadržaj ostalih devet ispitivanih metala u okvirima normiranih. Ovdje treba naglasiti da je propis Republike Srpske u pogledu sadržaja nikla veoma strog i da je prema odgovarajućoj Direktivi (2013/39/EU), standard kvaliteta životne sredine za sadržaj nikla 4 µg/l, dok je najveća izmjerena vrijednost na Crnoj rijeci iznosila 2.88 µg/l.

U uzorcima je analiziran i ukupni sadržaj masti i ulja, kao i sadržaj mineralnih ulja, čije vrijednosti su manje od granice detekcije, saopšteno je iz Voda Srpske.

Pored navedenih lokacija, uzorkovanje je izvršeno i nizvodno, u akumulaciji Bočac 2. Rezultati ovih analiza pokazuju da su samo koncentracije suspendovanih materija i nikla u granicama normiranih za 3. klasu kvaliteta vodotoka, kao i procjena kvaliteta u odnosu na makroinvertebrate koja ukazuje na organsko opterećenje. Vrijednosti svih ostalih parametara su u granicama 1-2 klase.

Pouzdanu ocjenu kvaliteta vode akumulacije nije moguće izvršiti na osnovu jednog uzorka. U skladu sa važećim propisima, za pouzdanu ocjenu stepena trofije jezera i akumulacija, potrebno je sprovesti sistemska ispitivanja uzoraka vode zahvaćenih na više lokacija iz akumulacije na godišnjem nivou.

Prilozi:

Izvještaj o rezultatima ispitivanja uzorka vode sa lokacije Jezero Bočac
Izvještaj o rezultatima ispitivanja uzorka vode sa lokacije Crna rijeka Bjelajci
Izvještaj o rezultatima ispitivanja uzorka vode sa lokacije Ugar-Ugar
Izvještaj o rezultatima ispitivanja uzorka vode sa lokacije Jezero Bočac 2

Ostavite komentar: