Jedan od gorućih problema: Okončana procedura za zbrinjavanje 414 tona uvezenog otpada u FBiH

Federalna uprava za inspekcijske poslove saopštila je da su stvorene pretpostavke kojima se osigurava zaštita javnog interesa po pitanju prikupljanja i zbrinjavanje 414 tona neopasnog otpada deponovanog na području tri kantona, s obzirom da preduzeće “Krom reciklaža” iz Drvara nije izvršilo rješenje Federalnog inspektora.

Vlada FBiH je još 28. avgusta zadužila federalni Fond za zaštitu životne sredine da obezbijedi novčana sredstva, a federalnu Upravu za inspekcijske poslove da pokrene proceduru zbrinjavanja na ekološki prihvatljiv način 414 tona otpada, a u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Zaključka, saopšteno je iz Federalne uprave za inspekcijske poslove.

U saopštenju se navodi da su zadužene federalne institucije pristupile realizaciji zaduženja i Urava za inspekcijske poslove je pokrenula proceduru javnih nabavki za pribavljanje predmetnih usluga od ponuđača.

“Naime, u otvorenom postupku javnih nabavki cijena ponuđača je bila značajno veća od procijenjene vrijednosti nabavke i kao takva neprihvatljiva, te je u pregovaračkom postupku, bez objave obavještenja o nabavci, ispoštovana zakonska procedura, uslovi realizacije i najpovoljnija cijena, nakon čega je bez odlaganja zaključen ugovor s ponuđačem”, navodi se u saopštenju.

Nakon što se ponuđač odrekao žalbe, zaključen je i Ugovor o zbrinjavanju na ekološki prihvatljiv način 414 tona neopasnog otpada, te se odmah i pristupilo realizacije, a po Dinamičkom planu kojeg dostavlja izvođač, čije aktivnosti na prikupljanju i zbrinjavanju otpada nastavljaju pratiti federalni inspektori.

Ali zbog pojave problema deponovanja uvezenog tekstilnog otpada na lokalitetima više opština, odnosno tri kantona u FBiH, Federalni urbanističko-ekološki inspektori su po zahtjevima federalnog ministra okoline i turizma i anonimnim prijavama građana od jula izvršili niz inspekcijskih nadzora s ciljem utvrđivanja okolnosti i uslova deponovanja, porijekla, vrste i štetnosti otpada po lokalno stanovništvo.

Nizom provedenih inspekcijskih nadzora, a o čemu je javnost od ranije pravovremeno informisana, utvrđeno je da uvoznik tekstilnog otpada “Krom reciklaža”, posjeduje dozvolu za upravljanje otpadom nadležnog kantonalnog ministarstva, te da je 20 šlepera neopasnog tekstilnog otpada uvezeno i istovareno na teritoriji pet opština iz tri kantona.

“Konstatovano je da otpad nije uskladišten na ekološki prihvatljiv način kao i da operator upravlja otpadom bez nadzora. Takođe je utvrđeno da pogon i lokacija koji se pominju u dozvoli ne odgovaraju stanju na terenu, odnosno, oprema i mašine za reciklažu ne postoje na lokaciji uskladištenja otpada”, navedeno je u saopštenju.

Iz dokumentacije koja prati robu moglo se utvrditi da je riječ o neopasnom otpadu iz proizvodnje tekstila, međutim inspektori su na licu mjesta izvršili uzorkovanje te je nakon analize ovlaštene laboratorije potvrđeno da dostavljeni ispitani uzorci su neopasni otpad tekstila.

Federalni inspektor je još krajem jula naložio “Krom reciklaži” da u roku od 30 dana od dana dostavljanja rješenja prikupi navedeni otpad i postupi u skladu s izdatom dozvolom za upravljanje otpadom, ili da isti vrati pošiljaocu, odnosno da ga zbrine na zakonom predviđen način.

Ali, zbog finansijskog stanja subjekta nadzora, izrečene upravne mjere nisu mogle biti prinudno izvršene, te su prvenstveno zbog interesa lokalnog stanovništva, zaštite okoline i građana, ključnu ulogu u zbrinjavanju spornog otpada odgovorno preuzele federalne institucije, te svojom saradnjom osigurale finansijska sredstva i hitno pristupile provođenju procedure za njegovo prikupljanje i uklanjanje.

Takođe, u postupcima inspekcijskog nadzora, postupajući inspektori nisu izrekli prekršajne naloge, kako ne bi ugrozili radnje nadležnog tužilaštva, odnosno mogućnost pokretanja i vođenja krivičnog postupka u ovom slučaju.

Ostavite komentar: