Glavni prosvjetni inspektor potvrdio: Zbog tri stvari se najčešće žale građani

15.05.2024. | 11:43

Građani se najčešće žale na provođenje konkursne procedure za zapošljavanje u obrazovnim ustanovama, procedure utvrđivanja tehnološkog viška, te sticanje diploma u Republici Srpskoj, potvrdio je za BL portal Željko Ostić, glavni republički inspektor za prosvjetu i sport.

Mjere koje inspektori preduzimaju zavise od prirode utvrđene nepravilnosti. Ostić ističe da, ukoliko je došlo do greške u bodovanju, nalažu da se ponovi bodovanje kandidata. U slučaju da sam konkurs nije raspisan u skladu sa procedurama, slijedi njegovo poništavanje.

U proteklih godinu dana istražni organi u Bosni i Hercegovini proveli su niz akcija usmjerenih na otkrivanje nezakonitog sticanja diploma. Šta je po tom pitanju radila prosvjetna inspekcija?

U proteklom periodu prosvjetna inspekcija je uz podršku Ministarstva za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske vršila vanredne kontrole na visokoškolskim ustanovama u skladu sa svojim nadležnostima. Kontrolisani su ispunjenost uslova za rad, te organizacija i realizacija nastavnog procesa, a od čega zavisi i zakonitost sticanja diploma. Vršena je provjera odobrenja za izvođenje studijskih programa, upis studenata, usklađivanje opštih akata sa zakonom, provjera liste odgovornih profesora. Metodom slučajnog uzorka vršena je i kompletna provjera dosijea studenata. O kompleksnosti kontrola govori činjenica da zapisnici imaju po 30-40 stranica. Moram napomenuti da prosvjetni inspektor nema ovlaštenja istražnih organa i ne može provoditi postupke u cilju utvrđivanja da li su pojedina lica zloupotrebom položaja i činjenjem drugih krivičnih djela pogodovala drugim licima prilikom sticanja diplome.

Da li se kontrola diploma vrši redovno, ili samo u slučajevima kada se pokreću posebne akcije?

Kontrolu zakonitosti sticanja diploma za pojedinačna lica, prosvjetna inspekcija vrši svakodnevno po zahtjevu ustanova, odnosno poslodavaca, koji dostave sve potrebne podatke za provjeru. Prosvjetni inspektor nema ovlaštenja da od ustanova i poslodavaca u Republici Srpskoj samoinicijativno izuzima diplome njihovih radnika radi provjere. Kontrola se vrši uvidom u dokumentaciju i evidencije vaspitno-obrazovnih ustanova, koje su obavezne da u matičnim knjigama evidentiraju upisane učenike, kao i izdate diplome. Bilo je slučajeva da u evidencijama ustanove ne postoje podaci o licu na čije ime glasi „fiktivna“ diploma, te da obrazovna ustanova nikada nije ni izdala takvu ispravu. Zbog osnovane sumnje da je počinjeno krivično djelo falsifikovanja, u ovim slučajevima obavještavamo istražne organe radi preduzimanja daljih mjera.

Kontroliše li prosvjetna inspekcija kvalitet rada nastavnika i izvođenja same nastave?

U okviru redovnog nadzora inspekcija kontroliše da li se nastavni proces organizuje i realizuje u skladu sa zakonom. Provjerava se da li se evidencije vode uredno, upis učenika i studenata, da li se ispiti polažu u utvrđenim rokovima, da li su organi ustanove formirani na propisani način, da li je izbor nastavnika i saradnika izvršen u skladu sa zakonom i drugo. Svi ovi elementi predstvaljaju jednu od karika u lancu obrazovnog procesa, koje doprinose uspostavljanju i održavanju kvaliteta same nastave. Direktnu kontrolu kvaliteta izvođenja nastave, odnosno kontrolu rada nastavnika u osnovnim i srednjim školama vrši Republički pedagoški zavod. Želim napomenuti kada je riječ o visokom obrazovanju da je upravo u cilju obezbjeđivanja kvaliteta nastavnog procesa, prosvjetna inspekcija u proteklom periodu vršila kontrole realizacije nastave u realnom vremenu, dakle u toku predavanja, a u smislu da li nastavu izvode profesori koji su za to i izabrani.

Koje nepravilnosti najčešće zatičete u obrazovnim ustanovama?

U oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja najčešće se konstatuju nepravilnosti u vođenju evidencija i dokumentacije, kod procedura formiranja stručnih organa škole, u provođenju procedura za popunu radnih mjesta, kod utvrđivanja tehnološkog viška. U oblasti visokog obrazovanja utvrđeni propusti odnosili su se na procedure izbora u zvanje saradnika i nastavnika, formiranje organa upravljanja i rukovođenja, vođenje matičnih knjiga i drugih evidencija. U oblasti predškolskog vaspitanja nepravilnosti su se odnosile na prijem radnika, broj djece u vaspitnim grupama, potreban broj vaspitača, te vođenje evidnecija. U ovim slučajevima inspektori nalažu otklanjanje nepravilnosti, ili preduzimaju represivne mjere ukoliko je riječ o propustima koji su definisani kao prekršaj.

Koliko često Vam se građani obraćaju sa žalbama na rad obrazovnih ustanova i na šta se najčešće žale?

Predstavke fizičkih lica najčešće se odnose na provođenje konkursne procedure za zapošljavanje u obrazovnim ustanovama, procedure utvrđivanja tehnološkog viška, te sticanje diploma. Često kandidati koji nisu prošli na konkursu, sumnjaju da procedura nije provedena u skladu sa zakonom, da bodovanje nije pravilno izvršeno, da intervju nije održan kako treba. Ishodi kontrola su različiti, od toga da predstavke nisu opravdane i da je škola ispoštovala procedure, preko nekih administrativnih propusta koji se odnose na evidentiranje podataka u svesku zapisnika o radu komisije, do slučajeva da konkursi nisu raspisani u skladu sa zakonom ili da konkursne komisije nisu pravilno izvršile bodovanje kandidata. Mjera koju će inspektor preduzeti, zavisi od prirode utvrđene nepravilnosti. Ukoliko je došlo do greške u bodovanju naložiće da se ponovi bodovanje kandidata, a ukoliko sam konkurs nije raspisan u skladu sa procedurama, naložiće njegovo poništavanje.

Slučajevi vršnjačkog nasilja sve su češći u školama, koliko prosvjetna inspekcija može uticati na suzbijanje takvih pojava?

Prosvjetna inspekcija nije na dnevnom nivou prisutna u svim školama u Republici Srpskoj i teško može u tom smislu direktno uticati na suzbijanje i sprečavanje ove negativne pojave. Resorno ministarstvo je donijelo Protokol o postupanju u slučajevima vršnjačkog nasilja u školama, kao i Program mjera za jačanje bezbjednosti i sprečavanje nasilja u školama i đačkim domovima, te inspekcija provjerava da li se škole pridržavaju ovih protokola. Škola, porodica, mediji, kao i cijelo društvo moraju djelovati preventivno i pokazati nultu toleranciju na nasilje, te insistirati u radu sa djecom na vrednovanju međusobnog poštovanja, drugarstva, i razvijanju empatije.