Gdje, za koja oboljenja… Evo kako možete ostvariti pravo na rehabilitaciju u Srpskoj

02.03.2024. | 12:27

Osiguranici Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske imaju pravo na medicinsku rehabilitaciju, ali da li znate pod kojim uslovima, odnosno kako to mogu i ostvariti?

Gdje možete na rehabilitaciju preko Fonda?

Osiguranici Fonda RS imaju pravo na medicinsku rehabilitaciju u specijalizovanim ustanovama za rehabilitaciju i drugim centrima koji sa Fondom RS imaju potpisane ugovore. Naime, medicinska rehabilitacija se sprovodi radi ublažavanja ili otklanjanja funkcionalnih smetnji koje su nastale kao posljedica akutne bolesti ili povrede, pogoršanja hronične bolesti, medicinske intervencije, kongenitalnih anomalija ili razvojnog poremećaja koje nisu mogle biti ublažene ili otklonjene u okviru bolničkog liječenja ili kroz fizikalnu rehabilitaciju u centrima za bazičnu rehabilitaciju pri domovima zdravlja, pišu Nezavisne.

U zavisnosti od toga da li se osiguranik upućuje u specijalizovane zdravstvene ustanove za rehabilitaciju ili u druge ustanove koje sa Fondom imaju potpisan ugovor za usluge medicinske rehabilitacije, te u zavisnosti od dijagnoza, razlikuje se i procedura upućivanja na istu.

Za koja oboljenja se može odobriti medicinska rehabilitacija?

U okviru obaveznog zdravstvenog osiguranja osigurana lica imaju pravo na

medicinsku rehabilitaciju za sljedeća indikaciona područja:

– dječja rehabilitacija,

– neurološka oboljenja,

– oboljenja srca i krvnih sudova,

– reumatska oboljenja,

– povrede i oboljenja lokomotornog sistema,

– oboljenja i povrede kože i

– respiratorna oboljenja

Vrste bolesti, stanja i posljedica povreda za koje se osiguraniku obezbjeđuje medicinska rehabilitacija sadržane su u Listi bolesti, stanja i posljedica povreda koja je sastavni dio Pravilnika o uslovima i postupku za obezbjeđivanje medicinske rehabilitacije, koji možete pronaći NA LINKU.

Lista sadrži, između ostalog, šifru i naziv dijagnoze, specijalnosti doktora medicine koji predlaže medicinsku rehabilitaciju, podatke o potrebnoj medicinskoj dokumentaciji, rokove za korišćenje prava na medicinsku rehabilitaciju i dužini trajanja medicinske rehabilitacije.

Kada za rehabilitaciju nije potrebno odobrenje Komisije Fonda?

Ako se osiguranik upućuje na medicinsku rehabilitaciju u specijalizovane zdravstvene ustanove sa kojima FZO RS ima potpisane ugovore, kao što je Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju “Dr Miroslav Zotović” i Specijalna bolnica za rehabilitaciju Mlječanica, nije potrebno mišljenje Komisije Fonda, osim za određene dijagnoze.

Prijedlog za rehabilitaciju u ovim ustanovama  daje specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije i/ili doktor odgovarajuće specijalnosti koji liječi osnovnu bolest.

Na osnovu tog prijedloga, doktor porodične medicine izdaje uputnicu i dogovara termin sprovođenja medicinske rehabilitacije. Specijalizovana zdravstvena ustanova za medicinsku rehabilitaciju o zakazanom terminu rehabilitacije obavještava doktora porodične medicine, kao i osiguranika. Ukoliko je rehabilitacija predložena za oboljenja, stanja i povrede koje nisu predviđene Listom, o takvim zahtjevima odlučuje komisija Fonda, bez obzira na to u koju ustanovu se osiguranik upućuje.

Kada o medicinskoj rehabilitaciji odlučuje Komisija Fonda?

Ako se osiguranik na medicinsku rehabilitaciju upućuje u ustanove koje imaju rješenje resornog ministarstva za djelatnost fizikalne medicine i rehabilitacije i imaju ugovor sa Fondom, poput “Banja Vrućice”, “Banje Kulaši”, “Banje Dvorovi” te “Banje Vilina Vlas”, o tim zahtjevima za rehabilitaciju odlučuje Komisija Fonda.

Prijedlog za upućivanje u ove ustanove daje specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije i/ili doktor medicine odgovarajuće specijalnosti koji liječi osnovnu bolest.

Nadležni doktor prijedlog daje kada se funkcionalne smetnje nisu mogle ublažiti ili otkloniti nakon provedene rane medicinske rehabilitacije u bolnici ili nakon fizikalne rehabilitacije u zajednici, odnosno centru za bazičnu rehabilitaciju pri domu zdravlja. Osiguranik u nadležnoj poslovnici Fonda predaje zahtjev za produženu medicinsku rehabilitaciju, uz koji prilaže prijedlog specijalista i drugu potrebnu medicinsku dokumentaciju, a zahtjev razmatra Komisija Fonda.

O odluci Komisije osiguranik će biti obaviješten putem rješenja kojeg izdaje nadležna filijala FZO RS. Ukoliko je rehabilitacija odobrena, prije odlaska na rehabilitaciju, osiguranik treba da dobije i uputnicu porodičnog doktora. Ako je osiguranik nezadovoljan rješenjem, u roku od 15 dana može da uloži žalbu direktoru Fonda.

Da li je moguće produženje rehabilitacije?

U slučaju potrebe, specijalizovana zdravstvena ustanova za medicinsku rehabilitaciju u RS može prije isteka trajanja medicinske rehabilitacije predložiti produžavanje iste radi postizanja očekivanog daljeg poboljšanja zdravstvenog stanja osiguranika. Prijedlog za odobravanje produžavanja trajanja medicinske rehabilitacije se podnosi Komisiji Fonda koja odlučuju o zahtjevu. Prijedlog Fondu direktno dostavlja ustanova u kojoj se sprovodi rehabilitacija. Osiguraniku se izdaje rješenje, na koje, takođe, može uložiti žalbu. Više o svemu ovome čitajte na LINKU.