Fond PIO: Obavještenje osiguranicima o kompletiranju dokumentacije za ostvarivanje prava na penziju

Fond PIO Republike Srpske na adrese 5.603 osiguranika uputio je Obavještenje kojim poziva osiguranike koji do kraja 2019. godine ispunjavaju uslove za sticanje prava na starosnu penziju da se obrate u poslovnicu Fonda PIO, prema mjestu prebivališta, radi obezbjeđenja i kompletiranja dokumentacije i podataka potrebnih za predstojeći postupak rješavanja o pravu na penziju.

U Obavještenju se ističe da se osiguranici pozivaju u cilju blagovremenog kompletiranja podataka u Matičnoj evidenciji osiguranika, u namjeri da postupanje Fonda bude pravovremeno, brzo, efikasno i kvalitetno, isključivo u cilju prikupljanja potrebne dokumentacije, kompletiranja i ažuriranja podataka koji mogu biti od značaja za ostvarivanje prava na penziju u momentu kada se za to steknu zakonom propisani uslovi.

U Obavještenju (filijala Banja Luka-1.811, Bijeljina-1.088, Doboj-773, Istočno Sarajevo-713, Prijedor- 627, Trebinje -287, Federacija BiH-259) je navedeno da osiguranik može ostvariti pravo na starosnu penziju ako u 2019. godini navršava:

Osiguranicima se preporučuje da prilikom dolaska u poslovnicu Fonda sa sobom ponese raspoloživu dokumentaciju kao što su: radne knjižice ili ovjerene fotokopije radnih knjižica, dokaz o stažu osiguranja sa uvećanim trajanjem (beneficirani radni staž), dokaz o eventualnim o promjenama jedinstvenog matičnog broja (JMB), potvrdu staža iz drugih država, ako je prethodno pribavljena, i druge dokaze o stažu ako ih osiguranik posjeduje, kao što su uvjerenja, obavještenja i sl..

Fond posebno apeluje na osiguranike koji imaju navršenog staža osiguranja van Republike Srpske, u drugim državama i Federaciji BiH, da se odazovu na ovaj poziv i da, ako to do sada nisu učinili, podnesu zahtjev za potvrdu staža iz inostranstva putem Fonda i prije samog podnošelja zahtjeva za penziju, zbog toga što se za taj dokument, bez kojeg se ne može donositi rješenje o ostvarivanju prava, iz pojedinih država čeka duži vremenski period, od više mjeseci pa čak i godina, te se odzivom i blagovremenim podnošenjem zahtjeva za potvrdu staža mogu izbjeći takve neprijatne situacije.

U Obavješetenju osiguranicima da se odazovu u svoju poslovnicu Fonda je naglašeno da je pravo na starosnu penziju lično pravo, koje se ostvaruje isključivo podnošenjem zahtjeva, i da ne znači da su ispunjeni uslovi za ostvarivanje prava na penziju niti da su ispunjeni uslovi za prestanak njihovog ugovora o radu kod poslodavca, već da predstavlja potrebu prethodnog kompletiranje dokumentacije i ažuriranje podataka koji će,kada se steknu zakonom propisani uslovi za penziju, omogućiti efikasnije i brže donošenje rješenje o ostvarivanju prava, u roku od 7-15 dana od podnošenja zahtjeva, odnosno znatno kraće od zakonom propisanog roka od 60 dana. Kompletirana dokumentacija i uređeni podaci iz Matične evidencije omogućavaju da se u kasnijem postupku odlučivanja o pravu na penziju donose odmah konačna a ne privremena rješenja, što neposredno utiče na povećanje zadovoljstva osiguranika i korisnika prava uslugama Fonda, kao javnog servisa u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja.Ostavite komentar: