Efikasnije kontrole bez “sudaranja”: Šta bi sve donio jedinstveni informacioni sistem u Inspektoratu

02.06.2023. | 07:39

Inspekcijski informacioni sistem koji je “na snazi” već 13 godina, mnogo toga je promijenio, a prije svega doveo do standardizacije inspekcijskog nadzora, efektivnije raspodjele resursa, efikasnijeg planiranja nadzora i dinamičnijeg upravljanje dokumentima, predmetima i procesima. Uprkos odličnoj ocjeni digitalizacije ovog zahtjevnog sistema, u Inspektoratu Republike Srpske priznaju da bi ga sada trebalo i “zaokružiti”. 

Naime, pored uprave Inspektorata u Banjaluci, formirano je i šest područnih odjeljenja koja su, osim Banjaluke, smještena u Prijedoru, Doboju, Bijeljini, Istočnom Sarajevu i Trebinju, a njihovo uvezivanje u jedinstveni sistem značilo bi povezivanje svih inspekcijskih nivoa. Samim tim, i još efikasniji sistem nadzora, planiranja i inspekcijskih kontrola, u kojima se inspektori ne bi “sudarali”.

U Inspektoratu kažu da su svjesni svih prednosti i olakšica koje bi takav sistem donio, prije svega u komunikaciji i saradnji sa inspekcijama na nivou lokalnih zajednica, ali napominju da je u pitanju zahtjevan posao koji iziskuje velike reurse.

„Kreiranje jedinstvenog informacionog rješenja koje bi u radu koristili svi republički i opštinski/gradski inspektori, zahtijevalo bi izdvajanje značajnih finansijskih sredstava u jedinicama lokalnih samouprava. Prvenstveno za izradu samog softvera sa svim njegovim specifičnostima, jer postoje određene razlike u nadležnostima republičkih i lokalnih inspektora, a potom i za obezbjeđivanje servera, mrežne opreme, prenosnih računara, štampača i druge potrebne opreme“, kažu iz Inspektorata.

Sadašnja komunikacija u sistemu koji se fizički nalazi na nekoliko lokacija, odvija se preko centralne pisarnice, koja obavlja poslove prijema, raspoređivanja i otpreme pošte na nivou cijele institucije. Radi efikasnijeg obavljanja ovih poslova, područna odjeljenja imaju svoje pisarnice, kojima se upravlja iz centralne.

“Komunikacija sa inspektorima u jedinicama lokalne samouprave obavlja se na nivou sektora. To podrazumijeva da, primjera radi, republička tržišna inspekcija komunicira sa opštinskim i gradskim tržišnim inspektorima, a na isti način se obavlja komunikacija i u svim ostalim sektorima. U skladu sa potrebama, organizuju se i zajedničke kontrole republičkih i gradskih/opštinskih inspektora po pojedinačnim sektorima, koje koordiniše glavni republički inspektor u konkretnom sektoru”, objašnjavaju u Inspektoratu.

Republički inspektori, takođe, pripremaju planove inspekcijskih kontrola i dostavljaju ih svojim sektorima po područnim odjeljenjima na izvršenje.

“Inspekcijski organi na nivou jedinica lokalne samouprave obavezni su da kontinuirano prate stanje iz svoje oblasti, blagovremeno preduzimaju mjere iz svoje nadležnosti i periodično dostavljaju izvještaje o radu sektorski pripadajućem glavnom inspektoru”, navode u ovoj instituciji.

Postojeći informacioni sistem, sa prenosnim računarima i štampačima, serverima, mrežnom i drugom opremom, podržava rad svih inspekcija i omogućava praćenje inspekcijskog nadzora u svim fazama, a struka vjeruje da bi se njegovom “nadogradnjom” i uvezivanjem svih inspekcijskih nivoa došlo do još bolje iskorišćenosti svih kapaciteta i maksimalne efikasnosti.

Srđan Banović, BL portal