“Vode Srpske”: Prvi rezultati analize uzoraka vode iz akumulacije Bočac

U okviru aktivnosti preduzetih u vezi sa uočenom promjenom na rijeci Vrbas, akumulacija Bočac, dana 28.5.2019.godine predstavnik Javne ustanove „Vode Srpske“ Bijeljina je zajedno sa timom laboratorije „Instituta za vode doo Bijeljina“ izašao na lokaciju gdje su uočene promjene, radi mjerenja i uzorkovanja vode za potrebe ispitivanja i analiza u okviru svojih nadležnosti.

Za potrebe uzorkovanja i analiza je angažovana laboratorija koja je ovlaštena od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i poljoprivrede u skladu sa odgovarajućim propisom i akreditovana u skladu sa BAS EN ISO/IEC 17025.

Uzorci vode su uzeti na mjestu uočenih promjena u samoj akumulaciji Bočac, ali i na vodotocima koji se ulivaju u akumulaciju, Ugar i Crna rijeka.

Na licu mjesta, in-situ su mjereni sljedeći parametri: temperature vode, rastvoreni kiseonik, procenat zasićenja vodekiseonikom, elektroprovodljivost, koncentracija vodonikovih iona i providnost vode (mjerena seki-diskom). Radi utvrđivanja pojave temperaturne stratifikacije u akumulaciji, mjerenje temperature i elektroprovodljivosti je vršeno po vertikali vodenog stuba.

Na profilu u akumulaciji Bočac uzeti su uzorci za opšte hemijske i fizičko-hemijske parametre, biološke elemente kvaliteta (fitoplankton, hlorofil-a, fitobentos imakroinvertabrate).

Prvi dostupni rezultati analiza uzetih uzoraka koji su nam dostavljeni od strane ovlaštene laboratorije „Instituta za vode doo Bijeljina“ potvrđuju preliminarne procjene da su promjene u akumulaciji Bočac uzrokovane povećanim brojem algi. Sadržaj rastvorenih teških metala je u granicama normiranih za kvalitet vode površinskih voda, saopšteno je iz JU Vode Srpske.

Rezultati analize ostalih parametara će biti dostupni zavisno od potrebnog vremena određenog zahtjevima korištene metode o čemu će javnost biti blagovremeno informisana.

Prilozi:

Izvještaj o rezultatima ispitivanja uzorka vode sa lokacije Jezero Bočac
Izvještaj o rezultatima ispitivanja uzorka vode sa lokacije Crna rijeka Bjelajci
Izvještaj o rezultatima ispitivanja uzorka vode sa lokacije Ugar-UgarOstavite komentar: