Uvećani rashodi za plate: Budžet Banjaluke dogodine manji za 23 miliona KM

16.11.2023. | 15:16

Budžet Grada Banjaluka u idućoj godini iznosiće 190,9 miliona KM, što je 22,8 miliona manje u odnosu na posljednji usvojeni rebalans.

To je predviđeno nacrtom budžeta grada Banjaluka za 2024. godinu, koji je upućen u skupštinsku proceduru. Sve finansijske procjene u ovom dokumentu su urađene na osnovu usvojenog prvog rebalansa budžeta za 2023. godinu iz marta ove godine, koji je iznosio 213,7 miliona KM.

Umanjeni iznosi za kredite

U dokumentu u koji je imao uvid Capital je navedeno da je to urađeno zato što još traje procedura usvajanja drugog rebalansa budžeta za 2023. godinu.

Naime, Skupština grada Banjaluka je usvojila nacrt drugog rebalansa za 2023. godinu 25. oktobra, ali konačni prijedlog tog dokumenta još nije spreman, niti ima naznaka kada će biti.

Zbog toga su se u Gradu Banjaluka kod priprema za iduću godinu oslanjali na finansijske parametre iz prvog dijela ove godine.

„Kod analize razloga smanjenja budžetskog okvira za 2024. godinu, u odnosu na 2023. godinu, prevenstveno treba imati u vidu manje planirane kreditne prilive. U 2023. godini bio je planiran kreditni priliv za finansiranje kapitalnih investicija u iznosu od 25 miliona KM“, navedeno je u obrazloženju ovog dokumenta uz napomenu da u nacrtu budžeta za 2024. godinu nisu planirana nova dugoročna kreditna zaduženja.

Precizirano je da je u dijelu primitaka od zaduživanja planiran iznos od osam miliona KM, koji je manji za oko 74 odsto u odnosu na 2023. godinu.

Od tog iznosa 5,5 miliona KM je planirano za finansiranje deficita gotovinskog toka, koji se eventualno može očekivati u 2024. godini.

„Biće pripremljena odluka o kratkoročnom zaduženju koju bi Skupština grada trebala usvojiti najkasnije sa usvajanjem prijedloga budžeta za 2024. godinu“, navodi se u nacrtu budžeta i dodaje da se ostatak sredstva odnosi na ranije odobreni kredit za izgradnju mosta u Docu.

Za grantove u 2024. je planirano je 2,73 miliona KM što je za oko 1,7 miliona KM ili 40 odsto manje u odnosu na ovu godinu, primici od nefinansijske imovine planirani su u iznosu od 2,65 miliona KM, što je za 20 odsto manje u odnosu na 2023. godinu kada je plan iznosio 3,3 miliona KM.

Na transfere ide 10 miliona KM ili 25,5 odsto više u odnosu na 2023. godinu, ali se najveći iznos 9,9 miliona KM odnosi na sredstava za socijalnu zaštitu koja se očekuju od nadležnog Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite.

Uvećani rashodi za plate

Kada su u pitanju rashodi iduće godine su planirana značajna sredstva za otplatu kredita iz prethodnog perioda, tačnije 19,6 miliona KM.

„Ovdje treba imati u vidu trend rasta referentnih kamatnih stopa na međunarodnom tržištu kapitala, što može dovesti do porasta ovih rashoda u narednoj godini“, navedeno je nacrtu budžeta za 2024. godinu.

Za iduću godinu su planirani uvećani rashodi na brojnim stavkama.

Tako je za rashode za lična primanja planirano 51,9 miliona KM što je za 2,9 miliona KM ili 6,1 odsto više, za doznake na ime socijalne zaštite je predviđeno 29,5 miliona KM što je za 5,24 miliona KM ili 21,6 odsto više nego u 2023. godini.

Takođe, planiran je i rast rashoda za korišćenje roba i usluga i to za 3,9 miliona KM i najvećim dijelom se odnosi na tekuće održavanje komunalne i saobraćajne infrastrukture i održavanje javnih površina.

Datum idućeg zasjedanja Skupštine grada, kao i set pitanja koji bi trebao da se nađe na dnevnom redu trebao bi biti određen na sjednici Kolegijuma 17. novembra.