Podneseno preko 4.200 zahtjeva putem jednošalterskog sistema

U Centru za dozvole Odjeljenja za prostorno uređenje, odnosno putem jednošalterskog sistema koji je sa radom počeo 3. januara 2018. godine, do kraja prošle godine, zaprimljeno je ukupno 4.257 zahtjeva.

Kako se navodi u izvještaju Odjeljenja za prostorno uređenje, od ukupnog broja zahtjeva, 2.882 su podnesena iz oblasti građenja, a 1.375 se odnosi na razne vrste upita, obavještenja i dopisa.

– Od 2.882 zahtjeva podnesena iz oblasti građenja, 1.339 se odnosi na izdavanje lokacijskih uslova i građevinskih dozvola, 461 na legalizaciju objekata, dok se ostali zahtjevi odnose na izdavanje upotrebnih dozvola, reklamnih medija i slično – pojašnjavaju u nadležnom odjeljenju.

Kod lokacijskih uslova i građevinskih dozvola za manje objekte, Grad Banja Luka je pribavio saglasnost u više od 90% predmeta investitora individualnih stambenih i stambeno-poslovnih objekata, što je bio i jedan od osnovnih ciljeva prilikom pokretanja jednošalterskog izdavnja dozvola.

– Najčešće tražene saglasnosti u postupku dobijanja dozvola iz oblasti građenja su saglasnosti Vodovoda, ZP Elektrokrajina i Republičke uprave za geodetske i imovinsko – pravne poslove – navode u Odjeljenju za prostorno uređenje.

Posebno naglašavaju da postoji neposredan odnos sa građanima, jer se svaki predmet prije zaprimanja detaljno pregleda i obave konsultacije sa podnosiocem te da je u Centru za dozvole dnevno usluženo i konsultovano više od 60 stranaka.

Pored navedenog, u Centru za dozvole je zaprimljeno 507 zahtjeva za izdavanje rješenja o visni naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta i naknade za rentu, zatim 505 zahtjeva za izdavanje poljoprivredne saglasnosti za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta, urađeno je 2.718 izvoda iz regulacionih planova te je izvršeno je 1.216 ovjera pravosnažnosti rješenja.

Podsjetimo, jednošalterski sistem funkcioniše na način da investitor u Centru za dozvole Gradske uprave podnese zahtjeve za potrebne saglasnosti, uplati naknadu, a Grad, na osnovu zaključenih sporazuma, pribavlja potrebne saglasnosti. U saradnji sa javnim preduzećima, od kojih se traže saglanosti, Gradska uprava je zaključila sporazume u kojima su definisane saglasnosti koje su potrebne u postupku izdavanja dozvola, potrebna dokumentacija, cijene, kao i rokovi za izdavanje saglasnosti, koji se kreću u rasponu od 8 do 10 dana. Cijena saglasnosti je ista i kada ih pribavlja investitor i kada ih pribavlja Grad za investitora

 

Izvor:(banjaluka.rs.ba)

Ostavite komentar: