Nove procedure za isključenje sa sistema daljinskog grijanja u Banjaluci

28.03.2019. | 14:43

Gradska uprava grada Banjaluka pripremila je izmjenu odluke o opštim uslovima za proizvodnju, isporuku i korišćenje toplotne energije, kojom se uvode jasne i precizne procedure u slučaju isključenja za sistema daljinskog grijanja.

Prema prijedlogu odluke, koja će naći na idućoj sjednici Skupštine grada, korisniku usluge se može, na njegov zahtjev, odobriti isključenje sa centralnog toplifikacionog sistema, ako tehničke karakteristike sistema to dozvoljavaju. Predloženom izmjenom odluke preciziraju se odnosi između davaoca i korisnika usluga, a sa ciljem da se što brže odgovori na zahtjev korisnika.

Ukoliko tehničke karakteristike ne omogućavaju potpuno isključenje korisnika zbog prolaska cijevi za druge stanare, korisniku će biti omogućeno isključenje, uz prethodnu saglasnost svih stanara zajednice etažnih vlasnika, odnosno vlasnika objekta, na način da prihvati jedan od tri ponuđena modaliteta.

– Prva mogućnost je da se na osnovu stručnog mišljenja o ispunjenosti uslova za isključenje sa toplifikacionog sistema, po ispostavljenom računu plati cijena grijanja na bazi rada od 24 časa dnevno za isporučenu toplotnu energiju putem vodova koji prolazi kroz prostor korisnika, a snabdijevaju druge korisnike. U ovom slučaju stručno mišljenje daje ovlašćeno lice, a to mišljenje sadrži parametre iz kojih je vidljivo koliko toplotne energije prostoru korisnika daju postojeći vodovi – objašnjava načelnik Odjeljenja za komunalne poslove Petar Bilčar.

On dodaje da drugi modalitet podrazumijeva da korisnik, o svom trošku, izvrši izolaciju vodova koji prolaze kroz njegov prostor i to nekim od izolacionih materijala, o čemu će biti sačinjen zapisnik i korisniku se dalje neće isporučivati račun za toplotnu energiju.

– Treći modalitet ostavlja mogućnost da se sa isporučiocem toplotne energije zaključi ugovor kojim će se obavezati da za isporučenu toplotnu energiju plaća 30 odsto od pune cijene grijanja, pri čemu se neće vršiti izolacija vodova koji prolaze kroz prostor korisnika. Važno je napomenuti da nepotpuno isključivanje po svim modalitetima podrazumijeva uklanjanje grijnih tijela – radijatora iz prostora korisnika – rekao je Bilčar.

 

Izvor:(banjaluka.rs.ba)