Na javnom uvidu tri regulaciona plana

Odjeljenje za prostorno uređenje obavještava javnost da će u vremenu od 8. oktobra do 8. novembra 2020. godine, na javnom uvidu biti sljedeći regulacioni planovi:

NACRT IZMJENE DIJELA REGULACIONOG PLANA STAMBENOG NASELJA DRAKULIĆ

Nacrtom plana obuhvaćen je prostor uz Bitoljsku ulicu, a odnosi se na k.č. 1037/1, 1038/1 i 1038/2, k.o. Drakulić (n.p.) u ukupnoj površini od 0,13 ha i biće izložen na javni uvid u prostorijama preduzeća Centar za projektovanje i konsalting „CPK“ Banja Luka – Bulevar Desanke Maksimović br.2, u prostorijama Gradske uprave i u prostorijama Mjesne zajednice Rosulje, svakim radnim danom od 8.00 do 16.00 časova.

NACRT IZMJENE DIJELA REGULACIONOG PLANA STAMBENOG NASELJA STARČEVICA

Nacrtom plana obuhvaćen je prostor u blizini Tuzlanske ulice, a odnosi se na zemljište označeno kao k.č. 2441, 2442/11, 2442/12, 2442/13, 2443/1, te dijelovima k.č.2442/1 i 2443/3, sve k.o. Banja Luka 5 (n.p.) u ukupnoj površini od 0,25 ha i biće izložen na javni uvid u prostorijama preduzeća Centar za projektovanje i konsalting „CPK“ Banja Luka – Bulevar Desanke Maksimović br.2, u prostorijama Gradske uprave i u prostorijama Mjesne zajednice Starčevica, svakim radnim danom od 8.00 do 16.00 časova.

NACRT IZMJENE DIJELA REGULACIONOG PLANA STAMBENOG NASELJA ČESMA-MAĐIR 3

Nacrtom plana obuhvaćen je prostor između ogranka Ulice Zdravka Dejanovića i rijeke Vrbas, a odnosi se na k.č. br. 226, 227/1 i 227/2, k.o. Mađir (n.p.) u ukupnoj površini od 0,62 ha i biće izložen na javni uvid u prostorijama preduzeća „Ruting“ Banja Luka – Ulica Prvog krajiškog korpusa br.16, u prostorijama Gradske uprave i u prostorijama Mjesne zajednice „Česma“, svakim radnim danom od 8.00 do 16.00 časova.

Nacrti planova objavljeni su i na zvaničnoj internet stranici grada Banja Luka. Za vrijeme trajanja javnog uvida, sve do 8. novembra 2020. godine, svako fizičko i pravno lice može dati mišljenje, primjedbe i prijedloge na nacrte planova, upisom u svesku koja će se nalaziti u prostorijama u kojima će planovi biti izloženi, ili ih dostaviti u formi dopisa Gradskoj upravi Grada Banje Luke – Odjeljenju za prostorno uređenje.

 

 

Ostavite komentar: