Konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u Gradskoj upravi grada Banjaluka

U Gradsku upravu grada Banjaluka prima se u radni odnos na neodređeno vrijeme, u statusu službenika:

 

u Odjeljenju za inspekcijske poslove:

 • 1. Ekološki inspektor

u Odjeljenju za finansije:

 • 2. Stručni saradnik – operater na trezorskom sistemu
 • 3. Stručni saradnik za lična primanja, likvidaturu i knjigovodstvene poslove

U Gradsku upravu grada Banjaluka prima se u radni odnos na neodređeno vrijeme, u statusu namještenika:

u Odjeljenju za komunalne poslove:

 • 4. Koordinator za tehničke poslove

u Odjeljenju komunalne policije:

 • 5. Samostalni referent u Odjeljenju

u Odsjeku za poslove civilne zaštite i profesionalne teritorijalne vatrogasne jedinice:

 • 6. Radnik na održavanju voznog parka i objekata
 • 7. Radnik na održavanju javne površine i komunalne opreme

II – Opis poslova

Opis poslova koje obavlja ekološki inspektor

Obavlja sljedeće poslove:

 • – kontrolu ekoloških dozvola;
 • – kontrolu studije o uticaju na životnu sredinu;
 • – kontrolu studije o vazduhu;
 • – kontroliše obaveze odgovornog lica – da vrši provjeru ili praćenje emisije zagađujućih materija – iz postrojenja u vazduh;
 • – kontroliše gazdovanje i upravljanje prirodnim ambijentima (zaštićena područja i nacionalni parkovi);
 • – kontrola rada postrojenja na opasnim lokacijama;
 • – kontrola uslova za rad postrojenja za upravljanje otpadom;
 • – kontrola dozvola za upravljanje otpadom;
 • – kontrola dozvola za skupljanje otpada;
 • – kontroliše sadržaj plana prilagođavanja – za postojeća postrojenja, i uređaje za djelatnost upravljanja otpadom, kao i aktivnosti koje preduzima nadležni organ;
 • – vodi upravni postupak;
 • – o izvršenom inspekcijskom nadzoru, obavezno sačinjava zapisnik, ili službenu zabilješku;
 • – donosi rješenja i zaključke;
 • – izdaje prekršajni nalog;
 • – podnosi zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka;
 • – vodi evidenciju o izvršenim inspekcijskim nadzorima, i preduzetim mjerama;
 • – podnosi izvještaj – načelniku Odjeljenja, o izvršenom inspekcijskom nadzoru i preduzetim mjerama;
 • – izrađuje izvještaj o radu – načelniku Odjeljenja;
 • – dostavlja redovne godišnje operativne planove, i tromjesečne izvještaje o radu glavnom republičkom ekološkom inspektoru;
 • – odgovorno se ponaša prema sredstvima rada;
 • – odgovoran je za provođenje mjera zaštite na radu i zaštite od požara, i mjera u vezi sa čuvanjem imovine u Odjeljenju;
 • – obavlja i druge poslove, utvrđene zakonom i drugim propisima, kao i poslove – po nalogu, načelnika Odjeljenja i gradonačelnika;
 • – za svoj rad, odgovoran je načelniku Odjeljenja i gradonačelniku.

Status i kategorija radnog mjesta: službenik četvrte kategorije.

 

Opis poslova koje obavlja Stručni saradnik – operater na trezorskom sistemu

Obavlja sljedeće poslove:

 • – unosi podatke sa obrasca trezorskog poslovanja, obrazac br. 2 – Grupa računa i obrazac br. 5 – Lična primanja i sistemski odobrava unesenu transakciju;
 • – unosi podatke sa obrasca br. 4 – Dobavljač-predstavništvo-banka;
 • – po izvršenom unosu podataka, u i sa obrasca br. 1 – zahtjev za nabavku, lista sistemski odobren zahtjev, odnosno narudžbenicu u tri primjerka, te istu prosljeđuje na potpis i ovjeru, koja se dalje prosljeđuje dobavljaču;
 • – izlistava mjesečne izvještaje za budžetske korisnike iz Modula obaveza (karticu dobavljača, izvještaj o statusu avansa, prethodna plaćanja dobavljačima);
 • – kontroliše ispravnost sačinjenih obrazaca, koji su pripremljeni za unos;
 • – obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odsjeka, načelnika Odjeljenja i gradonačelnika.
 • – za svoj rad odgovoran je šefu Odsjeka i načelniku Odjeljenja.

Status i kategorija radnog mjesta: službenik sedme kategorije, trećeg zvanja.

 

Opis poslova koje obavlja stručni saradnik za lična primanja, likvidaturu i knjigovodstvene poslove

Obavlja sljedeće poslove:

 • – vrši obračun ugovora o povremenim i privremenim poslovima, ugovora o djelu i ostalih ugovora sa fizičkim licima;
 • – popunjava obrasce za trezorsko poslovanje Obrazac br. 3 – Grupa naloga za knjiženje finansijskih transakcija vezano za blagajničko poslovanje i za druga manje složena knjigovodstvena evidentiranja;
 • – u saradnji sa samostalnim stručnim saradnikom za lična primanja i likvidaturu priprema odgovarajuću dokumentaciju za refundaciju naknada za bolovanje i porodiljsko odsustvo;
 • – vrši likvidiranje putnih naloga;
 • – priprema potvrde i uvjerenja o ličnim primanjima iz službene evidencije;
 • – radi na izradi evidencionih listova;
 • – odlaže i arhivira na propisani način dokumentaciju o obračunatim ličnim primanjima;
 • – obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odsjeka, načelnika Odjeljenja i gradonačelnika;
 • – za svoj rad odgovoran je šefu Odsjeka i načelniku Odjeljenja.

Status radnog mjesta: službenik sedme kategorije, trećeg zvanja.

 

Opis poslova koje obavlja koordinator za tehničke poslove

Obavlja sljedeće poslove:

 • – obavlja stručne i savjetodavne poslove po nalogu načelnika Odjeljenja;
 • – učestvuje u izradi planova i programa Odjeljenja iz svoje nadležnosti;
 • – učestvuje u izradi projekata, koordinisanja i praćenja izvršenja radova iz oblasti javne higijene, zoohigijene, zelenila, zaštite životne sredine, komunalne opreme, upravljanja čvrstim otpadom i kućnim smećem i preduzimanju potrebnih radnji za realizaciju projekata i vršenje nadzora;
 • – vodi evidenciju o svim aktivnim predmetima kojima je zadužen;
 • – prati realizaciju zaključenih ugovora iz svoje nadležnosti;
 • – vrši stručni nadzor nad izvođenjem radova, izgradnjom i održavanjem;
 • – vrši blagovremeno praćenje i povlačenje garancija datih od strane investitora, kada se za to steknu uslovi;
 • – sarađuje sa nadležnim državnim organima, organizacijama i institucijama po ovlašćenju načelnika Odjeljenja;
 • – odgovora za zakonitost vođenja postupaka iz djelokruga svog rada;
 • – odgovoran je za zakonitost u radu;
 • – obavlja i druge poslove – po nalogu načelnika Odjeljenja;
 • – za svoj rad, odgovoran je načelniku Odjeljenja.

 

Opis poslova koje obavlja samostalni referent u Odjeljenju

Obavlja sljedeće poslove:

 • – obavlja administrativno-tehničke i druge poslove po nalogu načelnika;
 • – unosi podatke o izdatim prekršajnim nalozima u Registar novčanih kazni BiH (ROF);
 • – prati urednost dostavljanja prekršajnih naloga;
 • – povezuje uplate nakon plaćanja novčanih kazni;
 • – prikuplja podatke o izvršiocima prekršaja;
 • – vodi službene evidencije;
 • – priprema podatke o broju izdatih prekršajnih naloga za izradu redovnih i periodičnih izvještaja;
 • – odgovoran je za ispravnost i održavanje sredstava rada;
 • – obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odjeljenja i gradonačelnika;
 • – za svoj rad, odgovoran je načelniku Odjeljenja.

 

Opis poslova koje obavlja Radnik na održavanju voznog parka i objekata

Obavlja sljedeće poslove:

 • – vrši jednostavnije automehaničarske poslove i poslove na održavanju vatrogasnih domova i spremišta;
 • – vrši popravku na motorima, vozilima i pumpama;
 • – stara se i vrši kontrolu pravilnosti upotrebe i korišćenja mašina i alata u radionici;
 • – izvršava naloge komandira odjeljenja za podršku;
 • – vrši evidenciju izvršenih poslova po nalogu;
 • – vrši redovan pregled sprava poslije upotrebe na intervencijama, kao i generalne preglede vozila, pumpi i agregata;
 • – potpisuje putne naloge u pogledu tehničke ispravnosti vozila;
 • – po zaključivanju putnih naloga, pravi mjesečni pregled i dostavlja komandiru odjeljenja za podršku i pom. komandanta za tehničke poslove;
 • – radi i na drugim poslovima koje mu odredi neposredni rukovodilac;
 • – održava vatrogasna vozila, vatrogasnu opremu i vatrogasnu tehniku;
 • – kontroliše i tehničku ispravnost vatrogasnih vozila, vatrogasne opreme i vatrogasne tehnike;
 • – učestvuje u izradi normativa, i kontroliše potrošnju goriva i maziva;
 • – vodi potrebne evidencije (kolske knjige, putni nalozi, tahografi i sl.);
 • – učestvuje u planiranju i organizaciji poslova održavanja i registracije vatrogasnih vozila;
 • – učestvuje u planiranju nabavke rezervnih dijelova i sredstava – za potrebe voznog parka;
 • – prijavljuje štete na vatrogasnim vozilima, vatrogasnoj opremi i vatrogasnoj tehnici,
 • – odgovoran je za ispravnost i održavanje sredstava rada;
 • – obavlja i druge poslove po nalogu komandira odjeljenja za podršku, pomoćnika komandanta brigade za tehničke poslove, komandanta brigade-starješine vatrogasne jedinice, šefa odsjeka i gradonačelnika;
 • – za svoj rad, odgovoran je komandiru odjeljenja za podršku i komandantu brigade-starješini vatrogasne jedinice.

 

Opis poslova koje obavlja radnik na održavanju javne površine i komunalne opreme

Obavlja sljedeće poslove:

 • – vrši čišćenje javnih površina, trgova i ulica grada u povodu određenih svečanosti, manifestacija i drugih slučajeva po nalogu šefa Tima za preventivne mjere i aktivnosti i šefa Odsjeka,
 • – po nalogu šefa Tima učestvuje i ostvaruje saradnju sa drugim službama Gradske uprave na održavanju javne komunalne opreme,
 • – preduzima sve mjere zaštite na radu i druge mjere zaštite;
 • – u slučaju neposredne prijetnje i rizika od opasnosti kao i za vrijeme rizika od opasnosti učestvuje u čišćenju kanala, propusta na ugroženom području, uklanjanju nanosa i dr.;
 • – kontrola i odgovornost za ispravnost i upotrebu opreme i sredstava sa kojim rukuju i koja su im data na upotrebu;
 • – podnosi izvještaje o svom radu, kao i druge izvještaje i informacije šefu Tima za preventivne mjere i aktivnosti;
 • – obavlja i druge poslove – po nalogu šefa Tima za preventivne mjere i aktivnosti i šefa Odsjeka;
 • – za svoj rad, odgovoran je šefu Tima za preventivne mjere i aktivnosti.

Kandidati treba da ispunjavaju opšte i posebne uslove za prijem u radni odnos.

III – Opšti uslovi

Opšti uslovi koje mora ispunjavati kandidat:

1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine;

2. da je stariji od 18 godina;

3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost;

4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj upravi jedinice lokalne samouprave;

5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja konkursa;

6. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom – član IX stav 1. Ustava BiH;

7. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika, odnosno namještenika u Gradskoj upravi, u skladu sa članovima od 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16).

IV – Posebni uslovi

Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za radno mjesto ekološki inspektor, su:

 • – VSS – dipl. ekolog, dipl. inž. zaštite okoline, dipl. biolog, dipl. hemičar, dipl. inž. tehnologije, dipl. inž. hemijske tehnologije, dipl. inž. prehrambene tehnologije, dipl. inž. hemijskih procesa, dipl. inž. poljoprivrede, dipl. inž. šumarstva ili dipl. sanitarni inženjer (VII stepen ili prvi ciklus visokog obrazovanja sa 240 ECTS);
 • – položen stručni ispit za rad u upravi;
 • – tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme;
 • – poznavanje rada na računaru,
 • – položen vozački ispit B kategorije.

Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za radno mjesto stručni saradnik – operater na trezorskom sistemu, su:

 • – SSS – srednja škola – IV stepen;
 • – položen stručni ispit za rad u upravi;
 • – šest (6) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme;
 • – poznavanje rada na računaru.

Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za radno mjesto stručni saradnik za lična primanja, likvidaturu i knjigovodstvene poslove, su:

 • – SSS – ekonomski tehničar – IV stepen;
 • – položen stručni ispit za rad u upravi;
 • – šest (6) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme;
 • – poznavanje rada na računaru.

Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za radno mjesto koordinator za tehničke poslove, su:

 • – VSS – društvenog ili tehničkog smjera (prvi ciklus studija visokog obrazovanja sa 180 ECTS ili VII stepen ili prvi ciklus visokog obrazovanja sa 240 ECTS);
 • – jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme;
 • – poznavanje rada na računaru;
 • – položen vozački ispit B kategorije.

Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za radno mjesto samostalni referent u Odjeljenju, su:

 • – VSS – pravnog ili ekonomskog smjera, fakultet obrazovnog smjera, inženjerstvo, tehnologija i građevinarstvo (VII stepen ili prvi ciklus visokog obrazovanja sa 240 ECTS)
 • – šest (6) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme;
 • – poznavanje rada na računaru;
 • – položen vozački ispit B kategorije.

Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za radno mjesto radnik na održavanju voznog parka i objekata, su:

 • – SSS – tehnički smjer – III stepen ili IV stepen;
 • – šest (6) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme;
 • – poznavanje rada na računaru;
 • – položen vozački ispit B kategorije.

Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za radno mjesto radnik na održavanju javne površine i komunalne opreme, su:

 • – SSS – tehnički smjer ili društveni smjer – IV stepen;
 • – položen vozački ispit B kategorije;
 • – položen vozački ispit C kategorije.

Kandidati koji nemaju položen stručni ispit za rad u upravi, mogu se primiti na rad, s tim da su dužni isti položiti u roku od šest mjeseci od dana zaposlenja. Ukoliko ne polože stručni ispit za rad u upravi u roku od šest mjeseci od dana zaposlenja, prestaje im radni odnos.

V – Potrebna dokumenta

Prijava za učešće na javnom konkursu podnosi se na propisanom obrascu – Prijava na javni konkurs, koja je dostupna na internet stranici Ministarstva uprave i lokalne samouprave, kao i na internet stranici grada Banjaluka, a može se preuzeti i u Gradskoj upravi grada Banjaluka.

Tačnost podataka navedenih u obrascu prijave na javni konkurs kandidati potvrđuju svojim potpisom.

Kandidat koji se prijavljuje na više radnih mjesta dostavlja jednu prijavu – prijavni obrazac, u kojoj navodi na koje se pozicije prijavljuje, sa ostalom traženom dokumentacijom kako je navedeno u tekstu javnog konkursa.

Sve rubrike u prijavnom obrascu moraju biti čitko popunjene, uz obavezan svojeručni potpis, kojim se potvrđuju navodi iz izjava, čiji se sadržaj ne dokazuje posebnim dokumentima, a odnose se na ispunjavanje dijela opštih uslova javnog konkursa.

Prilikom prijave na javni konkurs, kandidat prilaže i dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, kako slijedi:

– Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat prilaže fotokopiju uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, i izjave da kandidat:

1) nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom (čl. IX stav 1. Ustava BiH);

2) nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj upravi;

3) nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa;

4) da ne postoji nespojivost i sukob interesa u skladu sa čl. od 43. i 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave.

Gore navedene izjave o opštim uslovima sastavni su dio Prijave na javni konkurs – prijavnog obrasca.

– Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova kandidat prilaže fotokopije:

– svjedočanstva o završenoj srednjoj školi (za radna mjesta pod rednim brojevima 2, 3, 6. i 7.)

– diplome o završenom fakultetu (za radna mjesta pod rednim brojevima 1, 4. i 5.) ;

– uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u upravi, ili izjavu kojom se kandidat, koji nema položen stručni ispit, obavezuje da će u roku od šest mjeseci položiti stručni ispit ukoliko bude zaposlen ili rješenja o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita za rad u upravi u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske (za radna mjesta pod rednim brojevima 1, 2. i 3.);

– isprave kojom se dokazuje radno iskustvo u traženom stepenu stručne spreme (potvrda, uvjerenje ili drugi akt poslodavca iz kojeg se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo) – za radna mjesta pod rednim brojevima 1, 2, 3, 4, 5. i 6;

– isprave ili izjave da poznaje rad na računaru (za radna mjesta pod rednim brojevima 1, 2, 3, 4, 5. i 6.);

– izjavu u pisanoj formi da ima položen vozački ispit B kategorije (za radna mjesta pod rednim brojevima 1, 4, 5, 6. i 7.);

– ispravu u pisanoj formi da ima položen vozački ispit C kategorije (za radno mjesto pod rednim brojem 7).

Ukoliko kandidat iz određenog razloga ne posjeduje diplomu o stečenom visokom obrazovanju, a traži se kao dokaz o ispunjavanju posebnog uslova za određeno radno mjesto, može da dostavi uvjerenje o diplomiranju, koje ne može biti starije od roka potrebnog za izdavanje diplome, odnosno ne može biti starije od godinu dana.

U slučaju da kandidat dostavlja uverenje o diplomiranju, uz uvjerenje dostavlja i potpisano kratko obrazloženje – izjavu u kojoj navodi razloge dostavljanja uvjerenja, a ne diplome, te ukoliko diploma nije izdata u predviđenom roku, dostavlja potvrdu visokoškolske ustanove da diploma nije izdata.

Kandidat koji je visoko obrazovanje stekao po Bolonjskom sistemu studiranja uz diplomu dostavlja i dodatak diplomi, u skladu sa odredbama propisa iz oblasti visokog obrazovanja. Samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopšte izdavala, kandidat je dužan da uz diplomu o stečenom visokom obrazovanju dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije izdavan, odnosno da se ne izdaje.

Kandidati koji su fakultet završili u inostranstvu imaju obavezu da dostave nostrifikovanu diplomu, u skladu sa odredbama propisa iz oblasti visokog obrazovanja. Izuzetno kandidati koji su diplomu stekli na teritoriji bivše SFRJ do 6. aprila 1992. godine, kao i oni koji su diplome stekli u Republici Srbiji nemaju obavezu da nostrifikuju diplomu.

Ukoliko je postupak nostrifikacije diplome počet ranije ili je u toku u trenutku prijavljivanja na konkurs, kandidat je dužan da uz prijavu dostavi dokaz o podnesenom zahtjevu za nostrifikaciju diplome nadležnom organu, s tim da nostrifikovanu diplomu dostavlja organu koji je raspisao konkurs najkasnije do dana održavanja intervjua.

Kao dokaz o radnom iskustvu kandidat može da dostavi:

– potvrde ili uvjerenja poslodavca ili poslodavaca kod kojih je kandidat radio ili radi, koja treba da budu precizna i detaljna, odnosno u kojima treba da su navedeni podaci o tome na kojim poslovima je kandidat radio – naziv radnog mjesta, da li su to poslovi visoke stručne spreme, odnosno obrazovanja, koliko dugo je obavljao navedene poslove, opis poslova, te treba da bude precizno naveden period angažovanja na radnim zadacima,

– uvjerenje o činjenicama iz matične evidencije nadležne institucije za penzijsko i invalidsko osiguranje, uz dostavljanje potvrde koja razjašnjava šifre zanimanja iz uvjerenja, tako da se na osnovu ovih dokaza može utvrditi da li je kandidat radio na poslovima za koje se traži visoko obrazovanje i koliko dugo, odnosno da li posjeduje traženo radno iskustvo ili

– pismo preporuke ili drugu sličnu ispravu ukoliko sadrži sve naprijed navedene elemente potvrde ili uvjerenja.

Kao dokaz o poznavanju rada na računaru kandidat može da dostavi:

– uvjerenje škole ili druge institucije koja se bavi obučavanjem rada na računaru, diplomu ili drugu ispravu koja potvrđuje stečeno zvanje ili zanimanje koje je neposredno vezano za rad na računaru, odnosno svjedočanstvo o završenoj srednjoj stručnoj spremi o položenom predmetu iz informatike.

Dokazi se dostavljaju na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u Republici Srpskoj.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa Konkursna komisija će odbaciti zaključkom.

VI

Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije za sprovođenje javnog konkursa (Konkursne komisije), dužan je da, u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja Konkursne komisije, dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, kao i ovjerene izjave o ispunjenosti opštih uslova (podtačke 1), 3) i 4)) kako slijedi:

– da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom (čl. IX stav 1. Ustava BiH),

– da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa, i

– da ne postoji nespojivost i sukob interesa u skladu sa čl. od 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave.

Ako prvorangirani kandidat ne dostavi naprijed navedene dokaze, u propisanom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata, da dostavi gore navedene dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, i odgovarajuće ovjerene izjave.

Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove konkursa Konkursna komisija obaviće intervju, s ciljem ocjenjivanja stručne osposobljenosti, znanja i vještina kandidata, i poznavanju poslova radnog mjesta za koje je kandidat konkurisao o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.

VII

Prijave na javni konkurs dostavljaju se lično u Prijemnoj kancelariji Gradske uprave, ili putem pošte, na adresu:

Gradska uprava grada Banjaluka – Odsjek za razvoj lokalne samouprave i upravljanje ljudskim resursima, Trg srpskih vladara br. 1, Banjaluka.

Osoba zadužena za davanje dodatnih obavještenja o javnom konkursu je Perišić Ostoja, šef Odsjeka za razvoj lokalne samouprave i upravljanje ljudskim resursima, kontakt telefon 051/244-573.

Ukoliko više kandidata na rang-listi ima isti broj bodova, prednost će imati kandidat koji ima status člana porodice poginulog borca, ratnog vojnog invalida i borca, kako je propisano članovima 36, 54. i 73. Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske (“Sl. glasnik Republike Srpske”, br. 134/11, 09/12 i 40/12). Da bi ostvarili navedene prednosti, kandidati su dužni da prilože odgovarajući dokaz o ispunjavanju uslova iz članova 30, 39. i 60. Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske.

VIII

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja javnog konkursa. Ako konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.

Javni konkurs će za vrijeme trajanja roka za prijavu biti objavljen i na zvaničnoj njeb-stranici grada Banjaluka.

 

Izvor:(Glas Srpske)Ostavite komentar: